ฟันธง Solar Rooftop คุ้มค่าที่จะติดตั้งไหม

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

Solar Rooftop คือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานโดยใช้แสงอาทิตย์ แต่หลายคนยังสงสัยว่า คุ้มค่าที่จะติดตั้งที่บ้านตัวเองไหม บทความนี้จะบอกเล่าถึงประโยชน์ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับหลังติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ

Solar Rooftop คืออะไร?

คนส่วนใหญ่รู้จักกัน Solar Rooftop ในนาม "หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์" โดยแปรสภาพแสงพระอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ กระบวนการทางเทคนิคที่เรียกว่า Photovoltaic Effect เมื่อสังเคราะห์แล้วถึงส่งไปที่ตัว Invertor เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงก่อนแปลงมาเป็นกระแสสลับเพื่อการใช้งาน ขนาดของแผงโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานไฟฟ้าว่ามากหรือน้อยเพียงใด แล้วถึงจะกำหนดกำลังวัตต์ได้ว่าควรจะมากแค่ไหนถึงเหมาะสม

พลังงานประเภทนี้ใช้หมุนเวียนไม่มีวันหมด ในอดีตหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่นิยมเพราะมีราคาที่
ค่อนข้างแพงแต่ปัจจุบันสถานการณ์ในโลกได้เปลี่ยนไป กระแสรักษ์โลกได้รับความนิยมมากขึ้น หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จึงถูกใช้เป็นอีกทางเลือกในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

Solar Rooftop

 ประโยชน์ของ Solar Rooftop 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นั้น ต้องติดตั้งตรงบริเวณที่มีแสงแดดส่องทั่วถึงจะมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหมด สำหรับประโยชน์จากการใช้งานมีดังนี้

 • พื้นที่ห่างไกลความเจริญยากที่หน่วยงานของทางราชการจะอำนวยความสะดวก ขอเพียงติดตั้งชุดหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ คนในพื้นที่นั้นก็สามารถมีไฟใช้เองได้
 • ใช้ในเรื่องของการแปรรูปอาหารไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เนื้อสัตว์ ถ้าต้องการผลิตเพื่อลดต้นทุนเรื่องค่าไฟ ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอบโจทย์ไม่แพ้แสงแดดจากธรรมชาติรวมทั้งอุปกรณ์ electronic ที่เกี่ยวข้องในการอบ เราจะได้อาหารที่มีต้นทุนต่ำลง
 • สร้างรายได้พิเศษจากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยในราคาพิเศษ
 • มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดการขยายโรงงานไฟฟ้าไปยังพื้นที่อื่น ๆ
 • ช่วยในเรื่องของงานเกษตรทำให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพราะแสงแดดเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวันหมด
 • ช่วยลดรายจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กในลักษณะของเอสเอ็มอี กลางไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟในช่วงเวลาทำงาน
 • ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจะได้พื้นที่อากาศดี ๆ กลับมา

ประโยชน์ของ Solar Rooftop

งบประมาณในการติดตั้ง Solar Rooftop

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แต่เดิมมีราคาค่อนข้างสูงนับตั้งแต่ค่าอุปกรณ์ ค่าหลังคา ค่าแรงติดตั้ง แต่ปัจจุบันไฟฟ้าเริ่มขาดแคลน โลกร้อนขึ้นเพราะพื้นที่สีเขียวถูกทำลายจนจำนวนลดลงมาอย่างรวดเร็ว คนถึงหันมาให้ความสำคัญกับหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลักษณะเด่นของ Roof Top จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน สามารถใช้ในครัวเรือนหรือภาคเกษตรได้

สำหรับงบประมาณในการติดตั้ง ให้ใช้ขนาดกำลังวัตต์คำนวณขนาดของ Roof Top เช่น หลังคาประมาณ 35 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 300,000 บาทประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่ง สายไฟโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Combiner Box อุปกรณ์ Mounting รองรับแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ตัดต่อด้าน AC และอุปกรณ์ตัดต่อด้านดีซีเบรคเกอร์

งบประมาณ

การขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop

ให้ติดต่อสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตัวอาคารตั้งอยู่ เพื่อขอดัดแปลงพื้นที่ติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าเป็นอาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม มีเอกสารสำหรับใช้ยื่นต่อพนักงานดังต่อไปนี้

 • แบบคำขอ อ.1 ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ถ้าตัวอาคารอยู่ในเขตควบคุมอาคาร สามารถขอรับแบบคำขอโดยตรงกับสำนักเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ถ้าตัวอาคารอยู่นอกเขตควบคุมอาคารไม่จำเป็นต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคารยกเว้นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปที่ต้องขอ รวมถึงหลังคาที่มีลักษณะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำเรื่องขอดัดแปลง
 • แปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างแผงรองรับหลังคาแสดงข้อมูลตอนติดตั้งรวมถึงแสดงรายการโครงสร้าง
 • แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร มีใบรับรองของวิศวกรตอนออกแบบ 

การขออนุญาตติดตั้ง

 Solar Rooftop เหมาะกับใคร

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดอายุและใช้ไม่มีวันหมด เราทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานดังกล่าวได้ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จึงเหมาะสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • งานเกษตร ช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าไฟ ลงทุนติดตั้งเพียงครั้งเดียว เก็บเกี่ยวผลผลิตไปอีกนาน
 • อาคารสำนักงาน บริษัท ห้างร้านรวมทั้งโรงงานไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ค่าไฟ ราคาจะแพงกว่าอาคารที่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย การติดตั้งหลังคาดังกล่าวช่วยได้ ช่วงกลางวันเป็นเวลาที่พนักงานต้องทำงานทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ไฟได้
 • สำหรับนักลงทุน การเลือกพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของรัฐก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเก็บเกี่ยวกำไรในระยะยาว
 • ผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทำกินห่างไกลแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สามารถทำเรื่องขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้เพราะพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันถูกใช้จนหมด
 • ที่อยู่อาศัยที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟของสมาชิกในบ้าน การติดตั้ง Solar Rooftop ช่วยประหยัดในส่วนของค่าไฟฟ้า

Solar Rooftop เหมาะกับใคร

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตั้ง Solar Rooftop

มาตรการส่งเสริมผู้ติดตั้ง Solar Rooftop โดยรัฐบาลมีมติเห็นชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิต กำหนดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2560 และขยายเวลาไปจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 โดยมีสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

 • ผู้ติดตั้งถึงได้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีนำเข้า 10% รวมถึง VAT 7% และอากรขาเข้าเครื่องจักร เมื่อผู้ติดตั้งสั่งแผงโซล่าเซลล์และ Invertor จากผู้ผลิตเองโดยตรงและเป็นเจ้าของพื้นที่ติดตั้งอีกทั้งแสดงรายละเอียดเครื่องจักรบนระบบบัญชีแยกออกมาชัดเจน 
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาถึง 3 ปีในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินทุนไม่รวมทุนสำหรับการปรับปรุงรวมทั้งที่ดิน

จะเห็นได้ว่า คุณค่าของหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์มีมากมาย ทั้งเป็นมิตรทั้งกับตัวเองและสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้ไม่มีวันหมด ได้ประโยชน์ในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าทั้งในส่วนครัวเรือนและโรงงานขนาดย่อมไปจนถึงใหญ่ รวมถึงภาคการเกษตรทั้งแปลงเล็กและใหญ่ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสิทธิประโยชน์มากมายจากการส่งเสริมของภาครัฐ 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ติดตั้ง Solar Rooftop

ปัจจุบันการขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop นั้นก็เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ใครก็เข้าถึงได้รวมทั้งยังได้สิทธิประโยชน์จากการติดตั้งในรูปแบบของการงดเว้นการเรียกเก็บอากรนำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาถึง 3 ปี ฟันธงได้เลยว่า Solar Rooftop มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากหากเลือกที่จะติดตั้ง

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร