Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

ขั้นตอนการวางแผนงานและการตรวจงานก่อสร้างที่เจ้าบ้านควรรู้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

หลายท่านอาจเกิดความสงสัยในเรื่องของ การตรวจงานก่อสร้าง มีกี่ขั้นตอน ที่เจ้าของบ้านมีความจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนงาน การดำเนินงานตามแบบแผน ต่างก็มีความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป แต่วันนี้ทาง Baania ได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้าน มาฝากทุก ๆ ท่าน หมดปัญหาการก่อสร้างบ้านแล้วงบบานปลาย ได้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเคล็ดลับการวางแผนง่าย ๆ ดังนี้

การวางแผนงานก่อสร้างบ้าน

ในการก่อสร้างทุก ๆ ครั้ง มีความจำเป็นต้องมีการวางแผนงานก่อสร้างบ้าน เพื่อวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนแบบ การคำนวณพื้นที่ การจัดหาวัสดุ การคำนวณงบประมาณ มีความจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างไปได้อย่างต่อเนื่อง และมองเห็นถึงโครงสร้างในงานได้ชัดเจนมากขึ้น โดยวิธีเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นถึงข้อผิดพลาด และให้คุณได้ทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพจากการวางแผน
การวางแผนในการก่อสร้างนั้น สามารถทำได้อย่างหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างประเภทการวางแผนเช่น การเขียนแบบโครงสร้าง การวิเคราะห์ด้วยการคำนวณ โดยการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้งานสามารถเป็นไปได้ตามเป้าหมาย และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หลักการนี้ จึงเป็นสิ่งที่หลายท่านมักเลือกทำในการก่อสร้างบ้าน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทำการบันทึกก่อนเริ่มก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของงาน ประเภทของวัสดุที่ต้องการจะเลือกใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

2. แบ่งฝ่ายงาน

ในการก่อสร้างบ้าน จำเป็นต้องมีการแบ่งฝ่ายงานออกให้เป็นฝ่ายย่อย เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นปัญหาในการทำงาน และรายละเอียดของงานได้มากขึ้น

3. เรียงความสำคัญ

ควรมีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของาน ในเรื่องของประเภทการทำงาน และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด

4. กำหนดเวลา

การกำหนดเวลา หรือ การคำนวณเวลาทำงาน เป็นตัวช่วยที่สำคัญ สำหรับการลงมือปฏิบัติในงานจริง ควรมีการประมาณเวลาให้เพียงพอ หรือ ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแบบแผน

5. แผนสำรอง

บางครั้งการก่อสร้างบ้านก็จำเป็นที่จะต้องมีแผนสำรองไว้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัดอุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของสภาพอากาศ วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร แรงงานคน ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้ เป็นต้น

วางแผนงานก่อสร้างบ้านการวางงบประมาณการก่อสร้างบ้าน

การวางงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จำเป็นต้องมีการวางแผน และแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าจ้างช่างผู้รับเหมา ค่าจัดการที่ดิน เพื่อให้ทั้งหมดนี้ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้าง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้อีกด้วย ควรมีการวางงบประมาณออกตามประเภทของค่าใช้จ่าย โดยมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้

1. กำหนดงบประมาณ

หลังจากที่คุณเห็นรูปแบบของการก่อสร้างบ้านแล้ว ควรมีการกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ด้วยความเหมาะสม เช่น วัสดุ แรงงาน เฟอร์นิเจอร์ โดยกำหนดงบประมาณให้ในการสร้างให้ชัดเจน เป็นต้น

2. คำนวณค่าใช้จ่าย

ควรมีการคำนวณค่าใช้จ่าย ทั้งก่อนและหลังการวางงบ เพื่อให้คุณรู้ถึงค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาคิดคำนวณได้ โดยการคำนวณแบบนี้ จะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณจริงได้ เพื่อให้งบไม่บานปลาย เป็นต้น

งบประมาณวิธีการตรวจรับงานก่อสร้างบ้าน 

ในส่วนของวิธีการตรวจรับงานจ้าง จะอยู่ในส่วนการรับผิดชอบของคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง แต่เป็นก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องรู้ และให้ความสำคัญในการตราวจตรา โดยมีขั้นตอนในการตรวจง่าย ๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายงาน

ควรมีการตรวจสอบรายงานประจำวัน และโครงการ เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการในการก่อสร้างบ้าน สภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของงานจ้าง

2. ตรวจสอบหน้างาน

อาจมีการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ภายในหน้างาน ว่ามีความเรียบร้อยสมบูรณ์ และเป็นไปตามรูปแบบของงานหรือไม่ หากเกิดข้อผิดพลาด ควรทำการแจ้งคณะกรรมการทันที

3. สังเกตการส่งมอบงาน

หากคุณเป็นคนตรวจสอบ สามารถตรวจสอบด้วยวิธีการสังเกตระยะเวลาในการส่งมอบงาน โดยปกติทั่วไป ผู้ส่งต่อจะใช้เวลาในการส่งต่อเพียงแค่ 3 วันทำการเท่านั้น ในขั้นตอนนี้จะเริ่มนับตั้งแต่การส่งมอบงานครั้งแรก และทำการตรวจรับต่อไป

4. รับรองผล

ในขั้นตอนการรับรองผล คุณจะต้องทำการตรวจตราวัสดุก่อสร้าง และรายละเอียดของงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งตรวจสอบแผนการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบแผน หากงานสำเร็จ ให้คุณทำการรับรองผลปฏิบัติการให้เรียบร้อย

ตรวจรับงาน วิธีแก้ไขหากการตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบ

การตรวจรับงานจ้าง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และผู้คุมงาน จากสัญญาโครงการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินการ และการตรวจรับเป็นไปได้ด้วยดี ไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ แต่ถ้าหากการดำเนินงานใด ๆ ภายในงาน ไม่เป็นไปตามแบบแผน หรือ สัญญาจ้าง ควรวิธีการแก้ไขที่เด็ดขาด ดังนี้

1. สั่งหยุดงาน

หากพบว่าการตรวจรับงานจ้าง มีรูปแบบ หรือ ส่วนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากแบบแผน ให้คุณดำเนินการต่อผู้ควบคุมงาน โดยการพักงานโครงการชั่วคราว หรือ สั่งหยุดงานทันที และส่งข้อมูลไปรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

2. ตัดทอนงานจ้าง

กรณีนี้ใช้สำหรับความผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณของโครงการมากจนเกินไป โดยตัดทอนงานจ้าง ตามแบบสัญญาที่ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสม

3. รายงานคณะกรรมการ

หากมีการตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง ตึก อาคาร บ้าน แล้วไม่เป็นไปตามสัญญาในแบบแผน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องความแข็งแรง ความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุ ควรมีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ เพื่อพักงานก่อสร้าง และมีการตรวจสอบที่ถูกต้อง

4. บันทึกการตรวจรับ

หากการตรวจรับงานจ้าง ไม่ตรงตามแบบสัญญาจ้าง ไม่ว่าจะเรื่องของวัสดุก่อสร้าง ลักษณะโครงสร้าง ควรมีการจดบันทึกรายงานการตรวจรับ เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ภายในงาน หลังจากนั้นทำเรื่องส่งไปให้ฝ่ายกรรมการได้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป เป็นต้น

วิธีแก้ไขหลังจากที่ท่านได้อ่านบทความเหล่านี้ อาจจะคลายสงสัยว่า การตรวจงานก่อสร้าง มีกี่ขั้นตอน รวมไปถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้านเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า เรื่องการวางแผน และการวางงบประมาณ เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้งานของคุณมีประสิทธิภาพตามแบบแผน เหมาะสมต่อการใช้งาน และคุ้มค่าต่องบประมาณที่เสียไป หมดปัญหากวนใจเรื่องงบประมาณบานปลายด้วยวิธีแก้ไขเหล่านี้

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร