Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

5 ทำเลบ้านขายดี 'พิษณุโลก-ตาก'

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เปิดอุปทานและอุปสงค์โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดตาก ในช่วงครึ่งหลังปี 2561 โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานการสำรวจแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 63 โครงการ มีจำนวนหน่วย 4,109 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 13,598 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,624 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,306 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด จำนวน 7 โครงการ มีจำนวนหน่วย 1,395 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 2,200 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 425 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 631 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 70  โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 5,504 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 15,798 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,049 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,936 ล้านบาท

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดพิษณุโลกที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก ดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่

1.ทำเลแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก (มิตรภาพ) ขายได้ร้อยละ 76.6 มูลค่าขายได้ 1,916 ล้านบาท

2. ทำเลบึงพระ ขายได้ร้อยละ 66.0  มูลค่าที่ขายได้ 68 ล้านบาท

3. ทำเลวัดจันทร์ ขายได้ร้อยละ 64.7 มูลค่าที่ขายได้ 960 ล้านบาท

4. ทำเลแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก (ทะเลแก้ว) ขายได้ร้อยละ 62.4 มูลค่าที่ขายได้ 1,442 ล้านบาท  

5. ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 61.3 มูลค่าที่ขายได้ 501 ล้านบาท

ทำเลอาคารชุดในจังหวัดพิษณุโลกที่ขายดี จากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ได้แก่

1.ทำเล ม.นเรศวร ขายได้ร้อยละ 76.5 มูลค่าที่ขายได้ 267 ล้านบาท  

2. ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 73.7 มูลค่าที่ขายได้ 1,262 ล้านบาท

3. ทำเลแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก (ทะเลแก้ว) ขายได้ร้อยละ 32.5 มูลค่าที่ขายได้ 40 ล้านบาท  ล้านบาท

โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดตาก มีจำนวน 22 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 1,353 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 3,328 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 410 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,183 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 16 โครงการ มีจำนวนหน่วย 565 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,981 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด  จำนวน 262 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 932 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด จำนวน 6 โครงการ มีจำนวนหน่วย  788 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,347 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 148 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 250  ล้านบาท

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดตากที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ จากนั้นเรียงลำดับจากสัดส่วนที่ขายได้มากที่สุด ได้แก่ ทำเลแม่สอด ขายได้ร้อยละ 54.0 มูลค่าขายได้ 908 ล้านบาท  ทำเลในเมือง ขายได้ร้อยละ 51.9 มูลค่าที่ขายได้ 141 ล้านบาท  ตามลำดับ ส่วนทำเลอาคารชุดทำเลแม่สอด ขายได้    ร้อยละ 81.2  มูลค่าที่ขายได้ 1,096 ล้านบาท

 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร