วิเคราะห์ที่ดินสมุทรสงคราม ทำเลไหน ทำเลทอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีเพียง 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อัมพวา และบางคนที มีชายทะเลติดฝั่งอ่าวไทย ที่มีความยาว 23 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมทะเล ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมง ค้าขายสินค้าเกษตร อาหารทะเลแปรรูป การทำนาเกลือ การทำถ่านผลไม้ และยังขึ้นชื่อเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซึ่งได้กลายเป็นสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้ให้จังหวัดเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบ มีวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่จังหวัดทางภาคใต้ จึงทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ได้ขยายตัวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้ที่ดินสมุทรสงครามมีราคาเพิ่มขึ้นสูง

ทำเลทองที่ดินสมุทรสงคราม โซนไหนน่าจับตา

เนื่องจากนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่สนใจลงทุนในเมืองบริวารของกรุงเทพมากขึ้น โดยสมุทรสงครามก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักลงทุนกำลังจับตามองเช่นกัน ส่งผลให้มีการลงทุนสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ที่ดินสมุทรสงครามช่วงบริเวณถนนพระราม 2  ที่ดินตามแนวทางหลวง หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ และที่ดินที่บริเวณใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่าง ๆ มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลัก รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และที่พัก ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกัน

ทำเลทอง

แนวโน้มที่ดินสมุทรสงคราม และการลงทุนในอนาคต

จังหวัดสมุทรสงครามได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นเมืองชายทะเลที่น่าอยู่อาศัย มีอากาศดีตลอดปี และมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ทำให้มีเม็ดเงินงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ไหลเวียนเข้าสู่ระบบ ทำให้เกิดการค้า การลงทุน การจ้างงาน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่าง ๆ ส่งผลทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้นไปด้วย จึงกลายเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองว่า มีแนวโน้มในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วย เช่น การทำสวนมะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ นาเกลือ และอาชีพการประมงอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวด้านที่เกี่ยวข้อง และมีแนวโน้มในการเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อการลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย

การลงทุนในอนาคต

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร