ECO FRIENDLY DESIGN

30/11/2015
Share

          การออกแบบอาคารที่ดีนั้นจะต้องรองรับการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่อาคารตั้งอยู่ ไม่ว่าอากาศจะแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลอย่างไรก็ยังไม่กระทบกับสภาวะการอยู่สบายของเรา ที่สำคัญถ้าเราไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศก็จะลดการใช้พลังงานได้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของแสงที่ทำหน้าที่ให้ความสว่าง เหมาะกับกิจกรรมระหว่างวัน และแสงที่ตกกระทบในอาคารหรือบนผนังยังทำให้เกิดความงามในรูปแบบที่ต่างกันออกไปด้วย

ตัวอย่างการออกแบบที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของอากาศ

การออกแบบบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องเลือกวิธีการปล่อยให้อากาศธรรมชาติเข้าไปไหลเวียนในบ้านให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนและเปลี่ยนถ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในบ้านตลอดเวลา นอกจากเป็นการลดการใช้พลังงานแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย การวางตำแหน่งช่องเปิด ขนาดของประตูหน้าต่างจึงมีผลต่อเรื่องดังกล่าว สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ว่างรอบๆ มักได้เปรียบกับการรับอากาศธรรมชาติแบบนี้ เช่น บ้านตากอากาศในต่างจังหวัด

ขนาดของประตูหน้าต่างที่เหมาะสม

         ส่วนบ้านในเมืองถึงแม้จะมีอุปสรรคเนื่องจากความหนาแน่น ของบ้านเรือน และล้อมรอบไปด้วยถนนหนทางมากกว่าต้นไม้ แต่ถ้าให้ความสำคัญกับการกำหนดช่องเปิดอย่างเหมาะสมกับทิศทางลมประจำถิ่นก็จะให้ผลในแบบเดียวกันได้ ส่วนเรื่องของความสว่างที่เกิดจากแสงอาทิตย์ก็สามารถให้ทั้งแสงสว่างและฆ่าเชื้อโรคได้พร้อมๆกัน ดังนั้นเราจึงควรใช้สิ่งที่ได้จากธรรมชาตินี้มากกว่าต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้า นอกจากนั้นแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในอาคารยังสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ภายในได้อีกด้วย

การจัดโต๊ะรับประทานอาหารตามหลักสถาพแวดล้อมของอากาศ

         บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้น ที่จริงแล้วเป็นอากาศที่อยู่สบายไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อนอบอ้าวมาก การออกแบบบ้านที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมจึงสำคัญมาก เพราะจะทำให้เราอยู่อย่างพอเพียง ไม่ต้องใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น ดูอย่างรูปแบบเรือนไทยที่ยกใต้ถุนสูงเป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยตั้งแต่โบร่ำโบราณ ที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบไทยๆ อยู่สบาย มีพื้นที่ทำกิจกรรมตามวิถีไทยๆ เรา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการมีบ้านที่ตอบสนองกิจกรรมสมัยใหม่ คือการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล ทุกคนอยู่ในสังคมออนไลน์มากขึ้น การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางโล่งๆ โปร่งๆ ในแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่รวมทุกคนในบ้านอยู่ด้วยกัน อาจมีความจำเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบเดิมๆ ของเราที่เริ่มจางหายไป ดังนั้นถ้ามีโอกาสปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่ลองทำให้พื้นที่ในบ้านหายใจได้ เพื่อเป็นที่ให้ทุกคนเข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์ร่วมกันบ้างก็ดีนะคะ

 

ที่มาภาพ : http://gustavecarlsondesign.com/projects_barn_interior.html

 

ผู้เขียน : มัลลิกา บุณฑริก

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาปนิกที่หลงไหลการถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้และประสบการณ์ในชีวิต

มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และภาพลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

30/11/2015
Share