"เช็คด่วนแล้วแชร์ต่อ!" พื้นที่ห้ามหยุด/จอดในถนนและซอยกทม. ตามรายละเอียดนี้เลย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม.ห้ามหยุดหรือจอดรถในซอยและถนน หวังแก้ปัญหาจราจร และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอยโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (2)
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม. ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 312/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่องการกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการประจำกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(งานจราจร) กำกับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามจอดรถตลอดเวลา ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้
3.1 ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง
3.2 ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ทั้งสองฝั่ง
3.3 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง
3.4 ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง
3.5 ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง

ข้อ 4 ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้
4.1 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ  1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง
4.2 ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง

ข้อ 5 ห้ามหยุดหรือจอดรถ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ดังต่อไปนี้
5.1 ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุด
5.2 ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจําทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.เว้นวันหยุดราชการ
5.3 ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ 6 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.

ข้อ 7 ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 8 ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ดังต่อไปนี้
8.1 ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา
8.2 ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

ข้อ 9 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คําสั่งหรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด