ทน.เชียงใหม่จับมือหลายหน่วยงาน “พัฒนาย่านเดินได้-เดินดี” หวั่น 2572 พบวิกฤตจราจร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาย่านเดินได้-เดินดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มใจบ้าน กลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เมืองเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในการพัฒนาย่านเดินได้ย่านเดินดีเชียงใหม่ เปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองเดินได้-เมืองเดินดี โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบการขยายตัวของเมืองอย่างก้าวกระโดด แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาการจราจรและการขนส่งในเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งปัญหาฝุ่นควันที่ต้องเผชิญอยู่ทุกปี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการส่งเสริมการลงทุนในเชียงใหม่

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ 3-5 ล้านคนต่อปี ทำให้มีปัญหาการขยายตัวเหมือนกับเมืองอื่นๆ เช่น ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ทำลายบั่นทอนประวัติศาสตร์ของเมือง มลพิษทางอากาศ การจราจรติดขัด และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ขณะที่การขยายตัวแนวราบทำให้เกิดการใช้ที่ดินในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้ประชาชนในเมืองหันไปใช้ยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตการจราจรในพื้นที่คูเมือง จนมีคาดการณ์ว่าปัญหาจราจรจะถึงจุดแย่ที่สุดในปี 2572 หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ดังนั้น โครงการย่านเดินได้-เดินดี ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC) และอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเชียงใหม่ จึงสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินเที่ยวชมในเขตเมืองเก่า ลดการใช้พาหนะส่วนตัว แล้วหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนแทน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการได้มีการออกแบบเขตพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นพื้นที่นำร่อง เอื้อต่อการเดินเท้าและปั่นจักรยาน รวมถึงมีการวางระบบและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงการเดินทางอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้เป็นตันแบบในการแก้ไขปัญหาความแออัดของเมือง

สำหรับการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยว เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด