การขอติดตั้งน้ำประปามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การขอติดตั้งน้ำประปานั้นจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรบการเข้ามาพักอาศัยภายในบ้าน ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ หรือบ้านมือสองซึ่งเมื่อซื้อมาแล้วยังถูกระงับการจ่ายน้ำประปาอยู่ หลายคนมองว่าการขอติดตั้งน้ำประปานั้นเป็นเรื่องที่ยาก และมีขั้นตอนที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่ในบทความนี้จะมาแนะนำ 7 ข้อควรรู้ในการขอติดตั้งน้ำประปาที่อย่างถูกต้อง และไม่ยุ่งยาก

1. การขอติดตั้งน้ำประปามีกี่ประเภท

ด้วยลักษณะการใช้งานน้ำประปาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้น้ำที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแบ่งประเภทของการติดตั้งน้ำประปาในปัจจุบันเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

 • การติดตั้งน้ำประปาใหม่ การขอติดตั้งน้ำประปาในรูปแบบนี้จะเป็นการขอติดตั้งน้ำประปาสำหรับอาคาร บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งไม่เคยมีการขอติดตั้งน้ำประปามาก่อน หรือเคยมีการติดตั้งแล้วแต่ถูกระงับการใช้น้ำไปด้วยสาเหตุต่างๆ จนเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เมื่อต้องการใช้นำประปาอีกครั้งต้องทำการขอติดตั้งน้ำประปาใหม่
 • การติดตั้งน้ำประปาถาวร การติดตั้งน้ำประปาถาวรนั้นจะเป็นการติดตั้งน้ำประปาสำหรับ อาคาร หรือบ้านพักอาศัยที่มีการทำทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว โดยการติดตั้งน้ำประปาแบบถาวรนั้นจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือประเภทที่พักอาศัย และประเภทธุรกิจ ซึ่งการขอติดตั้งน้ำประปาทั้งสองประเภทนั้นมีอัตราค่าใช้น้ำประปาที่แตกต่างกัน
 • การติดตั้งน้ำประปาชั่วคราว การขอติดตั้งน้ำประปาในรูปแบบนี้เป็นการขอติดตั้งน้ำประปาเพื่อใช้งานเฉพาะห้วงเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นการติดตั้งน้ำประปาสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก โดยการขอติดตั้งน้ำประปาชั่วคราวสำหรับพื้นที่ก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องมีแบบขออนุญาตก่อสร้างแนบไปด้วย 

การขอติดตั้งน้ำประปา2. ขอติดตั้งน้ำประปาได้ที่ไหนบ้าง

การขอติดตั้งน้ำประปาสำหรับบ้านที่สร้างเสร็จใหม่นั้นถ้าเป็นภายในพื้นที่ของกรุเทพฯ และปริมณฑล ซึงได้แก่นนทบุรี และสมุทรปราการ ต้องทำเรื่องขอติดตั้งน้ำประปากับการประปานครหลวง ส่วนการขอติดตั้งน้ำประปาในจังหวัดอื่นๆ ให้ทำเรื่องขอติดตั้งน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถขอติดตั้งน้ำประปาได้ที่การประปาในเขตต่างๆ ซึ่งดูแลพื้นที่บริเวณนั้น ซึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่ดูแลอย่างครอบคลุมเกือบทั้งประเทศอยู่แล้ว

ขอติดตั้งน้ำประปาที่ไหน3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการขอติดตั้งน้ำประปา

การขอติดตั้งน้ำประปาแต่ละประเภทนั้นมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันบ้าง สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ยื่นขอติดตั้งน้ำประปาแต่ละประเภทมีดังนี้

การติดตั้งน้ำประปาแบบถาวร การติดตั้งน้ำประปาแบบถาวรนั้นเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมไปได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง ในกรณีที่สถานที่ขอติดตั้งน้ำประปานั้นไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือเป็นสถานประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารสิทธิในการครอบครอง ในกรณีที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าไปแล้วแต่ไม่ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน
 • หนังสือยินยอมฉบับจริง การที่ต้องใช้หนังสือยินยอมนั้นจะเป็นกรณีของการที่ผู้ขอใช้น้ำไม่ใช่เจ้าบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ใช้ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้มาขอติดตั้งน้ำประปาด้วยตัวเอง โดยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยทุกครั้ง
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง การใช้หนังสือเดินทางแสดงตัวตนจะใช้ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติมาขอติดตั้งน้ำประปา
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง ใช้ในกรณีที่ผู้มาขอติดตั้งน้ำประปานั้นเป็นการจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล 

การติดตั้งน้ำประปาแบบชั่วคราว เอกสารที่ต้องเตรียมไปนั้นเหมือนกับการขอติดตั้งน้ำประปาแบบถาวร จะมีแตกต่างกันบ้างนิดหน่อย ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมในการขอติดตั้งน้ำประปาชั่วคราวได้แก่

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ถ้าใบอนุญาตก่อสร้างยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้สำเนาใบคำขออนุญาตก่อสร้างแทนได้
 • เอกสารการให้หมายเลขประจำบ้าน

เตรียมเอกสาร4. ค่าบริการรายเดือนคำนวณจากอะไร

เมื่อทำการขอติดตั้งน้ำประปาใหม่นั้นทางการประปาจะมีการคิดค่าธรรมเนียม หรือที่เรียกว่าค่าบริการรายเดือน นอกเหนือจากค่าน้ำซึงตามที่ใช้จริงในแต่ละเดือน ซึ่งการคิดค่าบริการรายเดือนนั้นทางการประปาจะคิดจากขนาดของท่อประปาที่เข้าไปยังมาตรวัดน้ำในแต่ละบ้าน หรือขนาดของมาตรวัดน้ำนั่นเอง และรูปแบบการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำนั่นเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขนาดท่อ ½ นิ้ว ค่าบริการ 30 บาท/ เดือน 
ขนาดท่อ ¾ นิ้ว ค่าบริการ 50 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 1 นิ้ว ค่าบริการ 60 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 1 ½ นิ้ว ค่าบริการ 90 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 2 นิ้ว ค่าบริการ 350 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 2 ½ นิ้ว ค่าบริการ 450 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 3 นิ้ว ค่าบริการ 450 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 4 นิ้ว ค่าบริการ 550 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 6 นิ้ว ค่าบริการ 950 บาท/เดือน 
ขนาดท่อ 8 นิ้ว ค่าบริการ 1,200 บาท/เดือน

ค่าบริการ5. ช่องทางชำระค่าน้ำประปา

จากที่ในอดีตนั้นการชำระเงินค้าน้ำประปาต้องไปชำระที่การประปาสาขาต่างๆ หรือการหักผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการประปาได้เปิดให้มีการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนต่างๆ อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า

แต่การชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนต่างๆ นั้นจะต้องดูว่าค่าน้ำประปานั้นเกินกำหนดเวลาที่ให้ชำระในแต่ละเดือนหรือไม่ ถ้ามีค่าน้ำประปาค้างชำระตัวแทนบางที่อาจจะไม่สามารถรับชำระได้ ในกรณีนี้ให้ไปชำระเงินที่สำนักการประปาในพื้นที่นั้นๆ

ช่องทางชำระ6. ถ้าถูกตัดน้ำประปาต้องทำอย่างไร

การที่ถูกตัดน้ำประปา หรือทางการเรียกว่าถูกตัดมาตรวัดน้ำ ส่วนมากจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ไปชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลานานเกินกว่าที่ทางการประปากำหนด ทางการประปาจึงจำเป็นต้องตัดมาตรวัดน้ำ หรืองดจ่ายน้ำประปาให้นั่นเอง ซึ่งการขอเปิดจ่ายน้ำประปาใหม่นั้นต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ยื่นคำร้องขอเปิดจ่ายน้ำประปาใหม่ สามารถยื่นได้ที่การประปาในพื้นที่ โดยต้องถูกตัดมาตรวัดน้ำไม่เกินหกเดือน ซึ่งเอกสารใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริง
 • จัดการชำระหนี้ เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยทางการประปาจะคิดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคือ จำนวนค้างจ่าย + ค่าธรรมเนียมขอเปิดจ่ายน้ำประปาใหม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาเพียง 1 วันทำการเท่านั้น

ถูกตัดน้ำประปา7. เมื่อท่อประปาแตกต้องแจ้งที่ไหน

หลายคนคงเคยพบเจอกับบัญหาเรื่องท่อประปาแตก หรือรั่ว ซึ่งการแตก หรือรั่วของท่อประปาที่ทางการประปาจะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้นั้นคือท่อประปาที่อยู่ภายนอกบริเวณตัวบ้านก่อนออกจากมาตรวัดน้ำที่จะเข้าไปในบ้านนั่นเอง รวมไปถึงการชำรุดของมาตรวัดน้ำด้วย ส่วนท่อน้ำต่างๆ ภายในบ้านนั้นทางการประปาไม่ได้ดูแลให้

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาท่อน้ำประปาแตก หรือรั่วในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของการประปา ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าไปใช้งานในบ้านได้ ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งไปที่สายด่วนการประปา 1662 โดยแจ้งรายละเอียดลักษณะของการรั่ว และตำแหน่งที่น้ำประปารั่วให้ชัดเจน เมื่อได้รับแจ้งแล้วทางการประปาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ท่อประปาแตกจากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการขอติดตั้งน้ำประปานั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย และไม่มีขั้นอะไรที่วุ่นวายมากเกินไปนัก เพียงแค่ผู้ที่ขอติดตั้งต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ไปให้ครบถ้วน ซึ่งการทำเรื่องขอติดตั้งน้ำประปาในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเวลาอะไรมากมาย อีกทั้งการประปาก็ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความสะดวกมากที่สุด 

ที่มาภาพประกอบ :

https://pwa.co.th

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร