Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอทะเบียนบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การมีบ้านหลังใหม่นอกจากขั้นตอนการซื้อ ขาย ขอสินเชื่อ หาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ และอีกหลายรายการที่ทุกคนต้องทำแล้ว อีกหนึ่งเช็คลิสต์ที่ควรรู้สำหรับคนที่มีบ้านหลังใหม่ก็คือการขอทะเบียนบ้าน สำหรับมือใหม่แล้วการขอทะเบียนบ้านอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ยุ่งยากแค่ไหน และเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอทะเบียนบ้าน  วันนี้จะพาไปทำความเข้าใจว่าการขอทะเบียนบ้านนั้นไม่ยากอย่างที่คิด 

ทำความเข้าใจการขอทะเบียนบ้านมีกี่แบบ

ทะเบียนบ้านจะเป็นเอกสารที่ระบุถึงเลขที่ของบ้านแต่ละหลัง โดยที่ทะเบียนบ้านแต่ละเล่มจะระบุถึงเลขที่บ้าน รายชื่อของคนที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน อย่างไรก็ดี ทะเบียนบ้านก็ยังแยกออกได้เป็น 5 แบบด้วยกัน

 1. ทะเบียนบ้านชั่วคราว การขอทะเบียนบ้าน ในรูปแบบนี้หน่วยงานที่รับหน้าที่ออกเอกสารให้ก็คือ สำนักบริหารงานการทะเบียนที่ออกมาให้เจ้าของบ้านแต่ละหลังเป็นการชั่วคราว วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกรณีบ้านหลังนั้นๆ ไม่ได้ทำการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ ว่าเป็นบ้านที่ปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะ สร้างในพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่า เมื่อมีการพิสูจน์ทราบกันในภายหลังค่อยเข้าสู่การออกทะเบียนบ้านกันต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านสามารถยื่นขอทะเบียนบ้านได้ตามปกติ  
 2. ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน ในกรณีที่เจ้าของบ้านยื่นขอทะเบียนบ้าน ทางหน่วยงานที่ดำเนินการจะทำการลงรายการชื่อของบุคคลต่าง ๆ ที่ทำการขอแจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากที่อยู่เดิมไปยังบ้านเลขที่ใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ทำการย้ายออก
 3. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13)การขอทะเบียนบ้านในรูปแบบนี้ทำขั้นเพื่อใช้สำหรับลงรายการชื่อบุคคลของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
 4. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เป็นการขอทะเบียนบ้านเพื่อใช้สำหรับลงรายการชื่อบุคคลที่มีสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าวที่มีใบประจำตัวคนต่างด้าว
 5. ทะเบียนบ้านกลาง เอกสารที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้าน แต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงรายการชื่อบุคคลในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านได้

เตรียมเอกสารก่อนขอทะเบียนบ้าน

 

หลังจากทำความเข้าใจว่าขอทะเบียนบ้านทำได้กี่แบบแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องไม่พลาดเมื่อใช้สำหรับการยื่นขอทะเบียนบ้าน โดยเอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอทะเบียนบ้าน มีดังนี้

 1. เอกสาร ท.ร.9 หรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ออกโดยหน่วยงานท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.)
 2. ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน ถ้ามี)
 3. โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ จะใช้เมื่อเจ้าของบ้านไม่สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง และมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นเรื่องขอทะเบียนบ้านแทน ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อมทั้งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน โดยเอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องในเอกสารสำคัญอย่างละ 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบในหนังสือมอบอำนาจ อีกทั้งยังต้องมีพยานบุคคล จำนวน 2 คน ลงชื่อรับทราบ เพื่อเป็นพยานในการมอบอำนาจด้วยทุกครั้ง
 7. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ที่ต้องถ่ายให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาของตัวบ้าน

เข้าใจขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนหลังจากเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอจดทะเบียนแล้ว  จากนั้นให้ทำการ ยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ณ สำนักทะเบียนในพื้นที่ปลูกสร้าง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยก็จะทำการออกเลขที่ประจำบ้าน รวมถึงจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านให้กับเจ้าของบ้านที่ยื่นขอทะเบียนบ้าน ซึ่งก็เรียกว่ากระบวนการยื่นขอทะเบียนบ้านเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ส่วนจะะยะเวลาในการดำเนินการยื่นขอทะเบียนบ้าน 

สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆ เมื่อตกลงใจซื้อบ้าน การตรวจรับบ้านก่อนรับโอนแล้วให้ดำเนินการยื่นเอกสารคำร้องขอทะเบียนบ้านภายใน 15 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์​ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นอันแล้วเสร็จ ส่วนเจ้าของบ้านที่ยื่นขอทะเบียนบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล น่าจะใช้เวลาประมาณ  30 วัน

การยื่นขอทะเบียนบ้านไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่เจ้าของบ้านใหม่ต้องรู้ ยังมีกิจกรรมอีกหลายส่วนที่เกิดขึ้นทั้งการเคลื่อนย้ายของเข้าบ้าน การหาฤกษ์ดีเข้าบ้านใหม่ การเตรียมเอกสารและขั้นตอนการโอนที่ดิน และอื่นๆ ที่ต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมที่ Baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร