Better City, Better Living for Better Life: กระทรวง MLIT ของญี่ปุ่น

ใครเคยได้ไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอาจมีคำถามอยู่ในใจทำไมบ้านเมืองเขาเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ถนนหนทางปลอดภัยดูเป็นระเบียบ ทางเท้าเดินได้สะดวก รถไฟมีคนใช้เยอะ สนามบินสะดวกสบาย ฯลฯ MLIT คือหน่วยงานสำคัญของรัฐที่ดูแลกำกับให้เกิดเรื่องเหล่านี้

MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว เป็นกระทรวงของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งได้รับมอบหมายให้มีการพัฒนานโยบายระดับชาติเกี่ยวกับพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายอาคารรัฐบาลต่างประเทศ ฝ่ายการวางแผนภูมิภาค ฝ่ายการพัฒนาเมืองถนนทางรถไฟแม่น้ำฝ่ายการบินพลเรือน ท่าเรือการเดินเรือและยามชายฝั่งข้อดีของการเอาหน่วยงานเหล่านี้มารวมกันไว้เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานในการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย สำหรับพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่นหากจะก่อสร้างรถไฟหรือถนนหนึ่งสาย เส้นทางนั้นควรจะเกิดประโยชน์สูงสุดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นจุดขายของประเทศ ที่ดินบริเวณโดยรอบก็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนรถไฟจะได้ไม่ขาดทุน

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งMLITเป็นหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัยทางบกทางทะเลและทางอากาศสำหรับการขนส่งฉุกเฉิน ฟื้นฟูระบบขนส่ง ระบบถนน ท่าเรือ สนามบิน ทางรถไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เขตอำนาจของ MLIT

White Paper 2016 ของ MLIT ได้เขียนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจากการสร้างมูลค่าใหม่โดยการปฏิรูปและปรับปรุงระบบสังคมและสถาบันโดยรวมด้วยนวัตกรรม ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นจำนวนประชากรที่ลดลงและเสื่อมลงอย่างรวดเร็วภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นความรุนแรงความเร่งด่วนของโครงสร้างพื้นฐานและสถานการณ์ทางการเงินที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตามในแง่บวกสถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการคิดค้นและนำพาโลกด้วยการสร้างระบบสังคมใหม่ ๆ ที่สามารถดึงเส้นทางสู่การเอาชนะปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นและตระหนักถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

MLIT เป็นตัวอย่างของการบูรณาการหน่วยงานของภาครัฐเป็นการทำงานประสานงานอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ


 
เขียนโดย: มนต์ชัย บุญยะวิภากุล 
นักคิด นักเขียน นักเดินทาง นักธุรกิจ
ผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด