3 ภารกิจเร่งเครื่อง “วิศวกรไทย”

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เส้นทาง 20ปี สภาวิศวกรไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสภาวิศวกรที่จะก้าวต่อไปในฐานะองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติให้ได้มากที่สุด

การทำงานเตรียมเดินหน้าใน 3  เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้วิศวกรไทยมีสมรรถสูงสามารถสร้างเทคโนโลยีใช้งานเองภายในประเทศ 2.ยกระดับวิศวกรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และ 3.การพลิกบทบาทของสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่าการส่งเสริมให้วิศวกรไทยมีสมรรถสูง ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายคือการสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะหลากหลาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งานในประเทศได้ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในอีกด้านก็สามารถพลิกบทบาทสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จากข้อมูลพบวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรอยู่ประมาณ 300,000 คน อายุเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 20-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญในพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ สภาวิศวกร ต้องเร่งทำคือการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมวิศวกรรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านหลักสูตรอบรมที่จะมีขึ้นต่อจากนี้

อีกประเด็นสำคัญของการปฏิรูปสภาวิศวกรในครั้งนี้ คือการพลิกบทบาทของสภาวิศวกรให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและประเทศชาติได้ โดยมีหน้าที่ในการหาคำตอบให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ วิชาชีพให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความรู้และจรรยาบรรณควบคู่กัน

โดยสินค้าที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยต้องมีมาตรฐานที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สภาวิศวกรต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ 
 

 

 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร