หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างคืออะไร เจ้าของบ้านต้องใช้ไหม

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ตามระยะเวลาของการก่อสร้างแต่ละสัญญาที่ยาวนาน อาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เจ้าของบ้านจะต้องทำเอกสารหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากเจ้าของบ้านเพิกเฉยไม่ทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้างก่อสร้าง จนพ้นกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา เจ้าของบ้านจะกลายเป็นฝ่ายผิดสัญญาทันที ผู้รับจ้างก่อสร้างย่อมมีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาได้ วันนี้ทาง Baania จึงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้คุณทราบ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างคืออะไร

หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ตกลงยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรในการดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ของเจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างได้จนแล้วเสร็จ โดยผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติระเบียบตามหนังสือสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อจะทำให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามต้องการ

โดยเมื่อเริ่มต้นการก่อสร้างแล้ว ทั้งเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในหนังสือสัญญาอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน จนเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องกันได้

หนังสือส่งมอบ

ขั้นตอนการขอหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

1. ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

2. รายละเอียดที่เจ้าของบ้านและผู้รับจ้างจำเป็นต้องระบุข้อมูล

รายละเอียดที่เจ้าของบ้านและผู้รับจ้างจำเป็นต้องระบุข้อมูลลงเอกสารหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มีด้วยกันดังต่อไปนี้

 • ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องระบุวันที่และสถานที่ทำสัญญา เพื่อให้สัญญาจ้างนั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ จนถึงสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างก่อสร้างเมื่อไหร่ โดยผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องเผื่อวันเวลา กับสภาพดินฟ้าอากาศของบางวันที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างเกินระยะเวลาที่กำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างเจ้าของบ้านและผู้รับจ้าง เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ทะเบียนบ้าน ที่อยู่บริษัท/หน่วยงาน เพื่อยืนยันตัวตนและสามารถตรวจสอบได้
 • ขอบเขตระบบงานและลักษณะงาน  ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแบบบ้าน วัสดุก่อสร้าง ความกว้าง ความสูง ความยาวของพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง ซึ่งควรมีเอกสารรายการระบุแนบท้ายเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควรคำนึงถึงงบประมาณการก่อสร้างที่อาจจะบานปลาย จากการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบางส่วนจากแบบแปลนที่กำหนดไว้ เป็นต้น
 • รายละเอียดค่าจ้างก่อสร้าง
  จ้างแบบเหมาจ่าย
  จ่ายชำระก่อนการเริ่มดำเนินการกี่เปอร์เซ็นต์
  แบ่งจ่ายเป็นงวด
 • หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้แก่เจ้าของบ้านเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยเจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
 • สิทธิ์ หน้าที่ ตรวจงานและความรับผิดชอบอื่น ๆ ของเจ้าของบ้าน เช่น สิทธิ์สั่งระงับการดำเนินงาน หากเห็นว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามแบบแผนที่วางไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ์สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
 • สิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับจ้างจะต้องทำการยินยอมให้เจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง สถานที่ และขั้นตอนในการก่อสร้าง เพื่อตรวจประเมินผลงานให้ตรงตามแผน และต้องดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแผน ให้แล้วเสร็จตามสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
 • ป้องกันสัญญาจ้างที่มีความคลุมเครือ ผู้ว่าจ้างจึงควรระบุเรื่องการยกเลิกสัญญาว่าจ้าง รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายให้ชัดเจน เพราะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาเงื่อนไข จะต้องยินยอมและรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
 • ค่าปรับ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานได้เสร็จไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดไว้ และทางผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

3. การลงนามตกลงเซ็นสัญญา

การลงนามตกลงเซ็นสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะประกอบด้วย

 • ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน)
 • ผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
 • พยาน 1
 • พยาน 2

ขั้นตอนการขอหนังสือ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

 • หนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
 • บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และ ปริมาณแรงงาน
 • หนังสือตอบสนองรับราคา หรือ หนังสือยืนยันการสั่งจ้าง
 • เอกสารเสนอราคาของผู้รับจ้าง
 • เอกสารประกวดราคา
 • แบบรูปรายการประกอบ
 • รายการแบ่งงวดงาน และ ระยะเวลาในการทำงาน
 • อื่น ๆ เช่น แบบหนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา แบบหนังสือค้าประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า และแบบหนังสือค้าประกันความชำรุดบกพร่อง

เอกสารที่ต้องใช้

ปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ เมื่อสัญญาเริ่มมีผลบังคับ และผู้รับจ้างก่อสร้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ถ้าเจ้าของบ้านไม่สามารถส่งหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จะด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม บางครั้งผู้รับจ้างก่อสร้างอาจมีการขอขยายเวลา หรือขอต่ออายุสัญญาภายหลัง นั่นจะทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าออกไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงควรเตรียมการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไว้ล่วงหน้า และทำการส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างทันทีที่มีการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร