Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

รัฐออกมาตการลดค่าไฟฟ้า ลดค่าประปา เดือนพ.ค - มิ.ย. 64

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

รัฐออกมาตรการลดค่าไฟบ้านและค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 จะลดแบบไหน ลดเท่าไร นานเท่าใด และเราอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ มาดูกันครับ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ทำให้ช่วงนี้ต้องงดการออกจากบ้าน และทำงานที่บ้านแบบ Work From Home กัน แน่นอนว่าค่าน้ำและค่าไฟของย่อมพุ่งตามไปด้วย ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมาต่อในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564  หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ลดค่าน้ำประปาและค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยของเราในช่องพฤษภาคมและมิถุนายนครับ โดยสรุปง่ายๆ ดังนี้

ค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

1. ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน โดยหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง 

3. ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่าหน่วยในใบแจ้งหนี้เดือนเมษายน 2564  ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

  • ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
  • ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 50%
  • ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตรา 70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม4. สำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564


ค่าน้ำประปาลด 10%

สำหรับบ้านอยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น รวมถึงกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก จะได้ลดค่าน้ำประปาลง 10%  เป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร