Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

รวมมาตรการช่วยคนผ่อนบ้านช่วง COVID-19 ของแต่ละธนาคาร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ถึงเวลาวิกฤตคนไทยต้องช่วยกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยและแต่ละธนาคารจึงออกมาตรการต่างๆ มาช่วยคนที่กำลังผ่อนบ้านและได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้งและ ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมมาตรการสินเชื่อของแต่ละธนาคารเอาไว้  เรามาดูกันครับว่ามีที่ไหน อะไรบ้าง
 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น (รายละเอียด)
  - กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  - กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน

2. ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

3. ธนาคารกสิกรไทย 
สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

4. ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

5. ธนาคารกรุงไทย  
ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล) พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

6. ธนาคารยูโอบี 
ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น 

7. ธนาคารธนชาต 
สินเชื่อที่อยู่อาศัยพักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) หากอยู่จังหวัดอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2563 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

8. ธนาคารทหารไทย 
สินเชื่อบ้าน พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ หากอยู่จังหวัดอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2563 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

9. ธนาคารทิสโก้ 
ลูกหนี้รายย่อย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม

10. ธนาคารเกียรตินาคิน 
ลูกหนี้รายย่อย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  

 • พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 

11. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ 

 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน แล้วแต่กรณี
 • ช่วยเหลืออื่นๆ แล้วแต่กรณี

โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร