ทล.เปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4ประจวบฯ-แยกปฐมพร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กรมทางหลวง เปิดใช้ทางหลวงหมายเลข 4 สายประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร หนุนการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจท้องถิ่น ขณะที่เปิดให้ประชาชนสัญจรทางหลวงหมายเลข 33 ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก จ.สระแก้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กรมทางหลวง(ทล. )ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายประจวบคีรีขันธ์ – แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน – แยกปฐมพร) ระยะทางประมาณ 25.56 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร งบประมาณก่อสร้าง 653,489,000 บาท ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้สัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในท้องถิ่นและช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ยังกล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ( ทช. )ได้โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมระยะทาง 15.425 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในชุมชน เชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดผู้บริโภค สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายคมนาคมบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ ระยะแรกได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา ซึ่งกระทรวงฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ที่มา..innnews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร