Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ค่าโอนที่ดิน เอกสารโอนที่ดิน และขั้นตอนการโอนที่ดิน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ใครที่วางแผนว่ากำลังจะทำการโอนที่ดินให้กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือซื้อขายแบบโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อทำเรื่องการโอนที่ดินก็คือเรื่องของเอกสารการโอนที่ดินต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนด้วย ฉะนั้นมาเตรียมเอกสารโอนที่ดินให้ครบ เตรียมค่าโอนที่ดินให้พร้อม รวมถึงโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง และควรศึกษาขั้นตอนการโอนที่ดินให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางไปสำนักงานที่ดินกันครับ และถ้าหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียม การโอน ที่ดิน ให้ญาติ อ่านต่อที่นี่เลยครับ 

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

เอกสารโอนที่ดินสำหรับบุคคลธรรมดา

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 4. หากเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้มีหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  - หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 6. กรณีสมรส
  - หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
  - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
  - สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
  - สำเนาทะเบียนสมรส
 7. กรณีหย่า ให้มีสำเนาทะเบียนหย่า

เอกสารโอนที่ดินสำหรับนิติบุคคล

 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ
 7. กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 8. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 9. ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  - หนังสือมอบอำนาจ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าโอนที่ดิน

 • ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 • ค่าอากร 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 จากราคาประเมินหรือราคาขาย
 • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 จากมูลค่าที่จดจำนอง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่กู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อ
 • ค่าอากรแสตมป์ใบรับ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน ส่วนใครที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะร้อยละ 3 ของราคาซื้อขาย แต่หากราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินใหม่ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

 • มาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือร้อยละ 0.01 มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ฉะนั้น ยังมีเวลาใช้สิทธิจนถึงสิ้นปี 2563
 • กรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และห้องชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท เหลือ 0.01% มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ฉะนั้น ยังมีเวลาใช้สิทธิอีก 3 เดือน
  ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

สถานที่ทำเรื่องการโอนที่ดิน

สำหรับสถานที่ทำเรื่องในการโอนที่ดินจะต้องทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา หรือส่วนแยกสำนักงานที่ดินอำเภอ หรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยต้องติดต่อตัวเอง ณ หน่วยงาน หากไม่สะดวกไปดำเนินการโอนที่ดินด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนได้

ขั้นตอนการโอนที่ดินที่กรมที่ดิน

 1. กรอกคำขอ พร้อมเตรียมเอกสารในการโอนที่ดินให้ครบ
 2. ยื่นคำขอและเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ถ้าผ่านให้รอคิวเรียกทำการโอนที่ดิน
 3. เมื่อถึงคิวแล้ว ให้ผู้โอนและผู้รับโอนที่ดินลงลายมือชื่อในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดินและคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้ พร้อมให้ใบคำนวณค่าโอนให้เรานำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน
 5. เมื่อได้ใบคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งเราจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมาครับ โดยให้นำสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร ส่วนสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้ออีก 1 ชุด และตัวจริงเก็บไว้ที่ผู้ขาย
 6. เจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์สลักหลังโฉนดและมอบให้เราตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้รับโฉนดที่ดินพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ถือว่ากรรมสิทธิ์ของที่ดินเป็นของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยสมบูรณ์
  สัญญาจะซื้อจะขาย ทด.13

ขั้นตอนในการโอนที่ดินนั้นไม่ยากเลยครับ ถ้าเราเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายให้พร้อมแล้ว รับรองใช้เวลาแค่ 1-2 ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

สำหรับใครที่ต้องการจะเร่งการโอนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลังจากที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ แทนที่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน-ที่ดิน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และจะเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์การยกเว้นภาษี เริ่มมองหาการโอนที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือขายเพื่อลดค่าภาษี ฉะนั้นผมจึงอยากให้ศึกษาและทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่กันให้ดีก่อนนะครับ

พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้มาแทนภาษีบำรุงท้องถิ่นที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่ภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะจัดเก็บตามความเหมาะสมและความเป็นจริงมากขึ้น และนำรายได้ไปพัฒนาท้องที่นั่นเอง

ผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีที่ดินนี้ก็ได้แก่ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ เจ้าของอาคารชุด และผู้ครอบครองทรัพย์สินและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยค่าภาษีจะขึ้นอยู่กับจำนวนและการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนั้นๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บอย่างไร เท่าไรบ้างครับ

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในกระบวนการการโอนที่ดิน หากเราเตรียมเอกสารโอนที่ดิน เตรียมค่าโอนที่ดิน และศึกษาขั้นตอนการโอนที่ดินให้พร้อมก่อนทำเรื่องจะทำให้เราสามารถทำเรื่องการโอนที่ดินได้อย่างรวดเร็ว และไม่เสียเวลานะครับ ฉะนั้นผมแนะนำว่าให้อ่านข้อมูลเหล่านี้ก่อนทำเรื่องโอนที่ดินนะครับ 


ขอบคุณข้อมูล
กรมที่ดิน

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร