คนรุ่นใหม่ “จ่าย” ไปกับอะไรมากสุด

กำลังซื้อจากคนรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งขุมทรัพย์ของสินค้าและแบรนด์ต่างๆ หากครองใจได้หมายถึงธุรกิจที่โตได้ไม่หยุด ในทางกลับกันนอกจากเรื่องกำลังซื้อในมุมด้านพฤติกรรม “ออม-จ่าย” ก็เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม

การศึกษาและวิจัยในหัวข้อ Employee Perspective 4.0  จากแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0  แสดงให้เห็นถึงการวางแผนการออมเงิน สัดส่วนการออมต่อเดือน  รวมถึงรูปแบบการลงทุนต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ

คนรุ่นใหม่ใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,001–15,000 บาทมากที่สุดถึง 30%  ถัดมาคือ 10,000 บาท มี 25% และ 15,001–20,000 บาท อยู่ที่  18%

ที่น่าสนใจคือ เมื่อเจาะลงไปในส่วนของการใช้จ่ายให้กับตนเองของคนรุ่นใหม่ พบว่ามีการใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มากที่สุด 51% รองลงมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว  47% และใช้ด้านความบันเทิง 39% จ่ายเพื่อความสวยความงาม  38%  สุดท้ายใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟชั่น  36% 

นอกจากรายการที่ต้องจ่ายในแต่เดือน ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีการจัดทำแผนการออมเงินและการลงทุนด้วยตนเองมากกว่าผ่านที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน แยกได้เป็น วางแผนด้วยตนเองมากที่สุด 76%  อีกกลุ่มวางแผนผ่านบริการที่ปรึกษาด้านวางแผนทางการเงินขององค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกันภัย  19% และไม่มีการวางแผน อยู่ที่ 15%

ในกลุ่มคนที่ออม มีสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเอาไว้แน่นอน เป็นการออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมากที่สุดถึง  37 % 

รองลงมาออมเงินประมาณ 10–20% ของรายได้ อยู่ที่ 27 % และออม ด้วยจำนวนเงินที่ต่ำกว่า 10 %ของรายได้อยู่ที่ 17%

หากเจาะลึกลงไปในแต่ละรายได้ของผู้ออมเงิน จะพบรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป กลุ่มนี้มีสัดส่วนเงินออมมากกว่า 30% ของรายได้  ผู้ที่มีรายได้ 30,001–40,000 บาท สัดส่วนเงินออม 21–30%ของรายได้  ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000บาท และ 20,001–30,000 บาท สัดส่วนเงินออมต่ำกว่า 10 %ของรายได้ 

ในรูปแบบการออมและการลงทุน ส่วนใหญ่ออมผ่านเงินฝากประจำมากที่สุด 50%

จากนั้นทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 34% ออมในช่องทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 26%  ลงทุนเกี่ยวกับทองคำ  24%  และสุดท้ายลงทุนในสหกรณ์ 20%

ตามหลักการแล้วควรมีการกำหนดสัดส่วนการออมอย่างน้อยที่ 10-15% แต่จะเป็นการดีกว่าหากมีสัดส่วนการออมอยู่ที่ 20% ขึ้นไปต่อเดือน  

 

 

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด