ขั้นตอนในการขอมิเตอร์ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การขอมิเตอร์ไฟฟ้านั้นหลายๆ คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก มีขั้นตอนต่างๆ มากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นการขอมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ซึ่งการขอมิเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องที่ผู้สร้างบ้านใหม่ทุกคนต้องทำ ไม่อย่างนั้นบ้านก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ ในบทความนี้จะมาแนะนำถึงขั้นตอนต่างๆ ในการขอมิเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอมิเตอร์ไฟฟ้า

1. มิเตอร์ไฟฟ้าสำคัญอย่างไร

มิเตอร์ไฟฟ้า หรือมาตรวัดปริมาณกระแสไฟฟ้านั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าซึ่งในที่นี้คือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำมาติดตั้งให้กับผู้ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อแสดงถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผู้ขอใช้นั้นได้ใช้ไปในแต่ละเดือน ถ้าไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านหลังนั้นก็ไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้อย่างถูกต้องได้

 มิเตอร์ไฟฟ้า2. ใครที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นผู้ที่ขอติดตั้งต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่การไฟฟ้ากำหนด โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นได้แก่

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการใช้ไฟฟ้า หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้าคือผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสถานที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของบ้านหลังที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • เป็นผู้เช่า หรือผู้เช่าซื้อ ในกรณีที่ได้เช่า หรือเช่าซื้อบ้าน หรืออาคารใดๆ ก็ตาม ผู้ที่เช่า หรือเช่าซื้อจะสามารถขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้
 • เป็นผู้ประกอบการในสถานที่ใช้ไฟฟ้า การที่ได้เข้าไปใช้สถานที่ต่างเพื่อประกอบการใดๆ สามารถขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นมิเตอร์แยกสำหรับบริเวณที่ประกอบธุรกิจได้โดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นได้เช่าพื้นที่ของอาคารพาณิชย์เพื่อประกอบการค้า ผู้เช่าสามารถทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกออกมาเฉพาะร้านของตัวเองได้

 ใครที่ขอติดตั้ง3. ขั้นตอนในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง  

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างที่เข้าใจ การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นมีเพียง 3 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่

 • การเตรียมเอกสาร เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ในกรณีที่เป็นการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ ได้แก่ 
  - สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
  - สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
  - สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายใช้ในกรณีที่เป็นการซื้อขายบ้าน ส่วนสัญญาเช่าใช้ในกรณีที่เป็นการเช่าบ้าน และในกรณีที่เป็นการเช่าบ้านต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่าด้วย  
  - หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจนั้นคือกรณีที่เจ้าของบ้านไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง โดยที่หนังสือมอบอำนาจจะต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาทให้เรียบร้อยในการมอบอำนาจต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
  - หนังสือยินยอม การใช้หนังสือยินยอมนั้นจะมีความเป็นต้องใช้ในกรณีที่การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องมีการผ่านที่ดิน หรือสถานที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าว่าจะเป็นการตั้งเสาไฟฟ้า หรือการเดินสายไฟฟ้า ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้ความยินยอมด้วย 
  - ใบเสร็จค่าไฟของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี) การที่มีใบเสร็จค่าไฟของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์นั้นหมายความว่าถ้ามีใบเสร็จค่าไฟของข้างบ้านซึ่งมิเตอร์ที่จะติดตั้งใหม่นั้นจะได้รับการติดตั้งบนเสาต้นเดียวกันนั่นเอง
 • ยื่นเอกสาร เมื่อเตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำเอกสารไปยื่นเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยการยื่นเอกสารเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นสามารถยื่นได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในเขตนั้นๆ โดยในกรุงเทพสมุทรปราการ นนทบุรี ต้องยื่นที่สำนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ต้องยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่นั้น
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะตรวจความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ซึ่งนำประกอบการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ถ้าเอกสารต่างๆ มีความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันเวลาเพื่อเข้าไปตรวจสอบระบบไฟของบ้านที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  เมื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านว่าผ่านมาตรฐานที่ทางการไฟฟ้ากำหนดไว้แล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็จะนำมิเตอร์มาติดตั้ง และเดินสายไฟฟ้าต่อเข้าบ้านให้เรียบร้อย

ขั้นตอน4. ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหน

นอกจากยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าในเขตนั้นๆ แล้ว ผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.pea.co.th หรือถ้ามีข้อสงสัยต้องการสอบถามการไฟฟ้าโดยตรงสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 1130 สำหรับการไฟฟ้านครหลวง และหมายเลข 1129 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ติดต่อจากรายละเอียดในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้แนะนำถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างละเอียดในบทความนี้ จะช่วยให้เห็นว่าการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่เคยเข้าใจผิด แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้นคือการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมไปถึงการเดินสายไฟภายในบ้านต้องจัดการให้ได้ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดไว้นั่นเอง 

ที่มาภาพประกอบ :

https://www.pea.co.th

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร