กคช.ร่วมรฟม.ผุดบ้านแนวรถไฟฟ้า

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กับการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสององค์กรได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ในระหว่างระยะเวลา การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ การเคหะแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของการเคหะแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 – 2572 พร้อมทั้งได้ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ และที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี, สถานีรถไฟฟ้าบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังคงประสานงานและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อขยายระยะเวลาการร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามแนวเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ การเคหะแห่งชาติ, พิจารณาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (สถานี) หรือสถานี ซ่อมบำรุง หรือเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมองค์ประกอบด้านอื่นที่เหมาะสม และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บริการ โดยกำหนดสถานที่จอดรับ – ส่ง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป

 

ที่มา : lokwannee

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร