Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในยุคที่ต้องเร่งปรับตัว

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

“Future Construction 2019 : BUILT TO LAST” การขยับอีกครั้งของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระครบรอบ 90 ปี ทำขึ้นทั้งเพื่อยกระดับพัฒนาการองค์รวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยและร่วมกันมองถึงอนาคตวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ในภาวะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ อังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองถึงการเร่งเดินหน้าผลักดันภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการผลักดันความก้าวหน้าในด้านคุณภาพแรงงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์รวม และด้านการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม

โดยเตรียมเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนใน  3 ประการ

ประการแรก  ด้านแรงงาน ทั้งในด้านความขาดแคลน ด้านคุณภาพทางทักษะ และด้านต้นทุนค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น

วันนี้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเต็มไปด้วยความท้าทายด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแรงงานที่มีศักยภาพสูง และสร้างวงจรการทำงานที่ก่อให้เกิดการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

ประการที่สอง  บทบาทของภาครัฐ ในการสนับสนุนให้ภาคการก่อสร้างไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบาย การควบคุมราคากลาง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการด้านแรงงาน การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ การควบคุมการแสวงหาผลประโยชน์โดยต่างชาติ และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลได้แก่ประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง

ประการที่สาม การปรับใช้นวัตกรรมในงานก่อสร้าง เพื่อยกระดับสายการผลิตและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ อีกทั้งประหยัดต้นทุนและเวลา

ตลอด 90 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ยึดมั่นต่อบทบาทผู้ส่งเสริมการประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างทุกสาขาให้มีความสมดุลย์บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกคนในสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าอย่างทั่วถึง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ให้เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ ความสามัคคี และความเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังได้ได้มีส่วนสนับสนุนพัฒนาการที่สำคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย อาทิ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการก่อสร้าง รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้สมาคมฯ ได้เป็นศูนย์กลางในการรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ จากสมาชิก เพื่อให้สมาชิก  

มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง มีเวทีที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการกำหนดนโยบายและทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกระดับจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยการจัด INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้าและการประชุม สัมมนาระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อก่อเกิดการขยายเครือข่ายในการทำธุรกิจร่วมกัน

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร