Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย)จำกัด เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2019” โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการ ดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

งานมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดย หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมประทานโล่เกียรติยศให้กับ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิ มสวท. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ สนับสนุน ให้ทุน ให้รางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและผลงานโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร