Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ธอส.ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู ผ่าน 7 มาตรการ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศ 7 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู จัดทำ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563” กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 0%  2.ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 3.00%  3.ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายขอประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ย 0%  4.ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1%  5.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01%  6.ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และ 7.พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยให้จ่ายค่าสินไหมเร่งด่วน 15,000 บาท หรือจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และกรณีกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1  พ.ย. 2562 เพิ่มความคุ้มครองตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี ติดต่อขอใช้มาตรการได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563   
ฉัตรชัย ศิริไล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จากพายุซินลากู ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในบริเวณดังกล่างได้รับความเสียหาย และได้รับผลกระทบในด้านรายได้หรือการประกอบอาชีพ นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. จึงได้มอบนโยบายให้ธนาคารเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และเป็นธนาคารบ้านของคนไทย โดยได้จัดเตรียมกรอบวงเงินรวม 100 ล้านบาทในการจัดทำ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563” ซึ่งพิจารณาตามระดับความเสียหาย มีรายละเอียดดังนี้ครับ

มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส.

มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) ของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัยสามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ

  • เดือนที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี
  • เดือนที่ 5-16 อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี
  • เดือนที่ 17-24 อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
  • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี
  • กรณีกู้เพื่อชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี

มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของ ธอส.

มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่หลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัยสามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

สำหรับลูกค้าผู้ที่ต้องการยื่นกู้ตามมาตรการที่ 2 ธนาคารกำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมในรายการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค่าตรวจสอบหลักประกัน ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้

มาตรการที่ 3 ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย

มาตรการที่ 3 ลูกหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวด จากนั้นเดือนที่ 5-16 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้

มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้

มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้

มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร

มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้

มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและซ่อมแซมไม่ได้

มาตรการที่ 6 กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

มาตรการที่ 7 พิจารณาสินไหมเร่งด่วน

มาตรการที่ 7 พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือลมพายุ พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาท แต่หากมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนเกินกว่า 15,000 บาท จ่ายตามความเสียหายจริงตามภาพถ่าย รวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่าย แตไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2563” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call  Center) โทร.  0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส.ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดเลย

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดเลย