Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา

ธอส.จัด “โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข” มอบวงเงินลูกค้าประวัติดี ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.99 ใน 3 ปีแรก

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

คุณอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาทจัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข” สําหรับลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชําระดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 36 เดือน จะได้รับสิทธิกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก ร้อยละ 3.99 ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.975 โดยปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับร้อยละ 6.975

          ทั้งนี้สามารถติดต่อยื่นกู้และทํานิติกรรมได้ถึง 30 ธันวาคม 2557 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร