Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

มุกดาหาร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีชายแดนติดกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงทอดยาว เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างสองประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร และในปี 2562 มีประชากรประมาณ 353,174 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 526 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม การพาณิชย์ และการส่งออกด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดมุกดาหารมีระยะทางจากกรุงเทพ – มุกดาหารประมาณ 642 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 207 จากนั้นแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 เพื่อมุ่งไปยังเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพื่อเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นยังด้วยรถโดยสาร และรถไฟ ได้ด้วย สำหรับการคมนาคมภายในจังหวัดสามารถใช้บริการรถสองแถวหลายสายให้บริการ รสมทั้งยังมีสามล้อเครื่องและแท็กซี่ให้บริการในอำเภอเมืองด้วย

ด้านเศรษฐกิจถือว่าจังหวัดมุกดาหารนั้น รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศข้างเคียง เพราะมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวเป็นจุดเชื่อมต่อสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน ได้แก่ จีน ลาวและเวียดนาม นอกจากนั้นยังมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น น้ำมันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง น้ำมันเบนซิน เหล็ก และเหล็กกล้า เป็นต้นด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในมุกดาหารพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือทาวน์โฮม และโครงการยอดนิยมคือ เอพลัส ทาวน์โฮมมุกดาหาร  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,940,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,440,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นตามวิถีชีวิตถิ่นอีสาน เช่น อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ), ภูมโนรมย์, อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว. สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง และหอแก้วมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ