Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

เช่าทาวน์โฮม อุทัยธานี ราคาไม่เกิน 8 พันบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

อุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ที่เสน่ห์มากมาย เพราะมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน และเป็นจังหวัดที่มีแหล่งพื้นที่ธรรมชาติของป่าไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO อุทัยธานีเป็นจังหวัดเล็กๆ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,730 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำเจ้าพระยา และจากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 328,618 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 69 ตำบล 566 หมู่บ้าน จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 328,618 คน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ รวมถึงการค้าขาย การทำปศุสัตว์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางรวมประมาณ 244 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ผ่านทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย หรือเดินทางโดยรถไฟ สามารถลงที่ได้สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ แล้วนั่งรถโดยสารเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี

สภาพเศรษฐกิจของอุทัยธานี รายได้หลักมาจากภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น รองลงมาคือการค้าขาย รวมทั้งยังมาจากการทำปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุทัยธานีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ - บาท  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

จังหวัดอุทัยธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางด้านวัฒนธรรม เช่น วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม, วัดถ้ำเขาวง, วัดสังกัสรัตนคีรี หรือวัดเขาสะแกกรัง, ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก), วัดผาทั่ง, มณฑปแปดเหลี่ยม วัดอุโบสถาราม หรือวัดโบสถ์, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง, หุบป่าตาด, อุทยานแห่งชาติพุเตย,​ ถ้ำพุหวาย, น้ำตกผาร่ม, วนอุทยานถ้ำเขาวง และริมน้ำสะแกกรัง

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ