Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

อาคารพาณิชย์มือสอง สกลนคร ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

จังหวัดสกลนคร หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘เมืองหนองหารหลวง’ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน หรือที่เรียกว่า แอ่งสกลนคร ถือว่าเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่มีมาก่อนประวัติศาสตร์ จึงมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมา เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมืองและวัฒนธรรม โดดเด่นด้านการศึกษาเพราะเป็นสถานที่ตั้ง ของสถานศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยสกลนครมีความหนาแน่นของประชากรไม่มากนัก โดยในปี 2562 มีประชากรประมาณ 1,153,390 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 125 ตำบล 1323 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงผสมกับที่ราบลุ่มลอน มีเทือกเขาภูพานเป็นเทือกเขาสำคัญกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และหัตถกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังสกลนคร มีระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสาร และเครื่องบินด้วย

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มีการเพาะปลูกกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก รวมถึงยังมีรายได้จากภาคอุตหสากรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันอัดเม็ด เป็นต้น อีกทั้งยังมีเครื่องหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อส่งออกไปทั่วโลก ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ทอเสื่อกก ผ้าไหมและทอผ้าฝ้าย เป็นต้นด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในสกลนครพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านอนัญญา สกลนคร  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,027,272 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,190,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 999,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึงมีประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา เช่น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, พระธาตุดุม และพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูพาน, ถ้ำเสรีไทย, น้ำตกคำหอม และน้ำตกห้วยใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ