Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

น่าน จังหวัดของภาคเหนือตอนบนของไทย ตั้งอยู่บนทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาผีปันน้ำที่ทอดผ่านมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้จังหวัดน่านนั้นมีลักษณะเป็นจังหวัดในหุบเขา มีทิวเขาสลับซับซ้อนกำแพงล้อมรอบ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจประชากรในปี 2562 มีประมาณ 478,989 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล และ 890 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเป็นหลัก รองลงมาทำอาชีพที่ตอบสนองการท่องเที่ยว ทั้งการบริการ ที่พัก หรือค้าขาย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดน่านนั้นมีระยะทาง  668 กิโลเมตร ถาเดินทางมาด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 17 ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง, รถไฟ และเครื่องบิน สำหรับการคมนาคมขนส่งในจังหวัดน่านจะใช้บริการรถสองแถว รถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง แต่ส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนบุคคลทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์เป็นหลัก

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดน่านนั้น รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเหนียวนาปี และลำไย นอกจากนี้รายได้ของจังหวัดยังมาจากภาคการบริการการท่องเที่ยว

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในน่านพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านสันติภาพ 2  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,238,461 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,575,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านนั้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแนวธรรมชาติ และวัฒนธรรมเป็นหลัก เช่น วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง, วัดพระธาตุเขาน้อย,  วัดภูมินทร์,​วัดพระธาตุช้างค้ำ, ตึกรังสีเกษม, หอศิลป์ริมน่าน, ถนนลอยฟ้าบ่อเกลือ, ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติขุนสถาน, ดอยสกาด, อำเภอปัว, อำเภอบ่อเกลือ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ