Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด

ขายที่ดิน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

เขตบางขุนเทียน พื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย จึงถูกขนานนามว่า “ดินแดงแห่งทะเลกรุงเทพ” มีพื้นที่รวมกันกว่า 120.687 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของเมืองหลวง มีประชากรที่สำเรจเมื่อปี 2562 ประมาณ 185,824 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวงใหญ่ๆ ได้แก่ แขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำ

ลักษณะทางกายภาพของเขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดทะเลอันอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองสายสำคัญกว่า 30 สาย ไหลผ่านไปยังทุกพื้นที่ของเขตบางขุนเทียน ส่งผลให้เนื้อที่ส่วนใหญ่ของเขตบางขุนเทียนถูกใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการประมงเป็นหลัก โดยมีอัตราส่วนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดเลยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแขวงท่าข้าม ส่วนทางด้านของแขวงแสมดำนั้นจะเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีอัตราการอยู่อาศัยของประชากรหนาแน่นกว่า ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งสองแขวงนี้จึงค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ระบบเศรษฐกิจภายในเขตบางขุนเทียนถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน คือ การพานิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมากสุด รองลงมาเป็นการเกษตร และรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการทำประมงน้ำกร่อย เช่น การเลี้ยงหอย กุ้ง ปู และ ปลา เป็นต้น

ถึงแม้บางขุนเทียนจะเป็นเขตหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ในด้านของระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมยังไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนัก ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ในส่วนการขนส่งสาธารณะในพื้นที่จะมีรถสองแถวและรถร่วมบริการ

ในส่วนของเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้น พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะถูกจับจองจากภาคเอกชนจนหมดสิ้น ส่งผลให้ราคาที่ดินในย่านนี้ค่อนข้างสูง

โดยมีประกาศขายบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเขตบางขุนเทียน-กรุงเทพมหานครจำนวน 74 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 1,340,000 - 60,000,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6,997,851 ส่วนโครงการทาวน์โฮมเขตบางขุนเทียน-กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 65 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 0 - 5,590,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,482,500 บาท

ที่ดินเขตบางขุนเทียน-กรุงเทพมหานครนั้นมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ - บาท

และโครงการคอนโดเขตบางขุนเทียน-กรุงเทพมหานครจำนวน 17 โครงการ มีราคาตั้งแต่ 140,000 - 1,800,000 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,026,352 บาท

สำหรับสถานที่สำคัญในเขตบางขุนเทียนประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชายทะเลบางขุนเทียน ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน โรงเรียนวัดแสมดำ ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่ ตลาดน้ำวัดหัวกระบือ และวัดร้างบางบอน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ