Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโด เลย ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

เลย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,424.612 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ  และที่ราบสูง ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทิศเหนือติดกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำสายหลักด้วยกันถึง 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำเหือง แม่น้ำเลย แม่น้ำพอง และแม่น้ำป่าสัก ถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนดิน และผืนป่า

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือด้านปศุสัตว์ และการค้าระหว่างชายแดนไทย-ลาว รวมถึงแรงางนในภาคอุตสาหกรรมกรรมการแปรรูปไม้ และผลผลิตทางการเกษตร

ในส่วนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครจังหวัดเลยจะมีระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 8 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านสระบุรีมาที่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จนถึงสีคิ้วแล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอต่างๆ จนมาถึงจังหวัดเลย และอีกหนึ่งเส้นทาง คือ เมื่อเดินทางจนมาถึงสีคิ้วให้แยกซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 201 และให้เดินมาเรื่อยๆ ก็จะถึงจังหวัดเลย นอกจากนั้นยังเดินทางได้ด้วยรถโดยประจำทาง และเครื่องบิน

สภาพเศรษฐกิจของเลย รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา รองลงมาคือด้านปศุสัตว์, การค้าระหว่างชายแดนไทย-ลาว และภาคอุตสาหกรรมกรรมจะเน้นไปทางเครื่องเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ การแปรรูปไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในเลยพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ เดอะ ลีฟวิ่ง เอื้ออนันตรา  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,317,692 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เชียงคาน, อุทยานแห่งชาติภูเรือ, ภูกระดึง, พระธาตุศรีสองรัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาหลวง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ