Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโดมือสอง ยโสธร ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

ยโสธร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อยู่ในบริเวณที่ราบที่เรียกว่า ‘แอ่งโคราช’ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,161 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่ มีความลาดเอียดผสมดินทรายและดินเค็ม ทางด้านตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่คลื่นภูเขาที่เต็มไปด้วยผืนป่า ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าดงบังอี่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสายสำคัญได้แก่ ลำเซบาย และลำน้ำโพง เป็นต้น ทางตอนกลางจะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ำตัดกับสันดินริมแม่น้ำชี ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 110 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 79 ตำบล และ 835 หมู่บ้าน ในปี 2562 มีประชากร 537,299 คน

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร  การล่าสัตว์ การขายส่งและการขายปลีก และการก่อสร้าง

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยังยโสธร ระยะทางประมาณ 532 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้หลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง สำหรับการเดินทางภายในจังหวัด จะมีรถสองแถวและรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการระหว่างอำเภออัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทาง

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร ประชากรส่วนใหญ๋ในจังหวัดมีรายได้จากภาคการเกษตร เช่น ทำนา โดยพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าวหอมมะลิ นอกจากนั้นยังมีการประมง การค้าขาย และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในยโสธรพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ ตาดทองกรีนวิว  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 1,500,000 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ - บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและงานประเพณี เช่น สวนสาธารณะพญาแถน, เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า, ดงเมืองเตย, ทุ่งบัวแดง และงานประเพณีงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ