NIA ลับคมคนอสังหาฯ สู่ผู้บริหาร เมืองนวัตกรรม

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น จนทุกวันนี้เรื่องของ Internet of Things เรื่องของ home automation เรื่องของนวัตกรรมด้านความปลอดภัย รวมถึงการนำแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย ได้กลายเป็นเรื่องพื้นฐานของการพัฒนาที่อยู่อาศัยกันไปหมดแล้ว ส่วนในภาพกว้างในระดับการพัฒนาเมือง เราก็เริ่มมองเห็นการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาใช้กันหลากหลายวิธีการ 

อย่างไรก็ตาม เรื่องของคนก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ อย่างเช่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็เป็นความรู้และประสบการณ์ในเชิงลึกในเรื่องเทคนิค แต่ในภาพกว้าง ในเรื่องของเทรนด์ เรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา รวมถึงการเชื่อมต่อและเปิดรับองค์ความรู้อื่นๆ ในด้านการพัฒนาเมืองเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ ถ้าสามารถเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น   

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จึงออกแบบหลักสูตรขึ้นมาเพื่อสร้างบุคลากรที่จะเป็นผู้นำในการบริหารเมืองนวัตกรรมในอนาคต ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการจัดการทางสังคมที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด  

NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมจึงจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่  การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักสูตร CCIO จะมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ใน 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ภาครัฐ (Public Sector) ภาคการพัฒนา (Developer) ภาคการลงทุน (Investor) ภาคการศึกษา (Academic) ภาคการบริการสาธารณะ (Service Provider) และภาคประชาสังคม (Social Civic) 

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมือง ได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หลักสูตร CCIO จะช่วยสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การจัดการฐานข้อมูลของเมือง การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง

“NIA ตั้งเป้าว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ราย และจะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเมืองที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้แก่ประเทศ รวมถึงความร่วมมือในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Nation) ได้ในอนาคตอันใกล้” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

สำหรับหลักสูตรจะเริ่มการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ CITY OF INNOVATION เมืองแห่งนวัตกรรม, STARTUP CITY  เมืองแห่งการเริ่มต้น, CITY ECONOMY AND INCENTIVES เศรษฐศาสตร์เมืองกับการสร้างแรงจูงใจ, INNOVATION IN CITY TRANSFORMATION นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง, DATA SCIENCE FOR EXECUTIVE วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร 

OPEN CITY เมืองแห่งการเปิดกว้าง, INNOVATIVE PROCUREMENT การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม, VALUE CREATION AND EVALUTION การสร้างมูลค่าและประเมินผล นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดพาผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศในงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน อีกด้วย

Baania มี Line แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร