Neighborhood Guide: ในเมืองโคราช 1

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ย่านชุมชนเก่าเมืองโคราช แม้จะมีแนวเส้นทางรถไฟเป็นตัวกั้นการเชื่อมโยงระหว่างย่านในเมืองโคราช 2 กับย่านในเมืองโคราช 1 แต่ด้วยความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยในยุคเริ่มต้นของเมืองโคราช บริเวณพื้นที่ย่านเมืองโคราช 1 นี้จึงมีบทบาทเป็นพื้นที่อยู่อาศัยในยุคเริ่มต้นของเมืองโคราชมาอย่างยาวนาน ดังนั้นลักษณะกิจกรรมกับรูปแบบที่อยู่อาศัยของย่านในเมืองโคราช 1 จึงมีลักษณะความเป็นชุมชนดั้งเดิมสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ของเมืองโคราช

Tags : #ย่านชุมชนเก่าเมืองโคราช #บุ่งตาหลั่ว #ย่านร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืน #คลังสเตชั่น #แหล่งตลาดชุมชน #โรงพยาบาลค่ายสุรนารี #ตลาดหนองไผ่ล้อม 

ภาพรวมของย่าน
มีแนวเส้นทางรถไฟเป็นตัวแยกระหว่างย่านในเมืองโคราช 1  กับ 2 ออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทหาร ตลอดจนถนนสายหลักของเมืองเป็นตัวแยกย่อย ภายในย่านในเมืองโคราช 1 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ย่านย่อยหลัก ๆ ได้แก่ ย่านชุมชนถนนสืบศิริ ย่านชุมชนหนองไผ่ล้อม และย่านชุมชนประตูผี ทั้งนี้แต่ละย่านย่อยของชุมชนดังกล่าวจะมีลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน ดังนี้

  • ย่านชุมชนถนนสืบศิริ เดิมเป็นย่านชุมชนชานเมืองโคราชค่อนข้างห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ในปัจจุบันถนนสืบศิริได้มีการปรับปรุงให้เป็นถนนสายหลักของเมือง สามารถเดินเข้าศูนย์กลางกิจกรรมกลางเมืองได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ทุกวันนี้กลายเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารพาณิชย์ประกอบการค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารในยามเย็นและค่ำคืน มีกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรขึ้นอยู่บ้าง
  • ย่านชุมชนหนองไผ่ล้อม เป็นชุมชนดั้งเดิมชานเมืองโคราชในปัจจุบัน มีลักษณะเด่นของความเป็นย่านชุมชน ตลาด และร้านค้าย่อย พื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนาอย่างน่าสนใจ ตั้งแต่มีการตัดถนนเชื่อมโยงระหว่างย่านของเมืองจากการยกพื้นที่ทหารให้ก่อสร้าง เรียกว่าถนนร่วมเริงไชย ส่งผลให้ย่านนี้พัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก เนื่องจากมีความสงบเงียบในระดับหนึ่ง สามารถเชื่อมโยงเข้ากลางเมือง และบุ่งตาหลั่วที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในระดับเมืองได้อย่างสะดวก
  • ย่านชุมชนประตูผี เป็นชุมชนดั้งเดิมอีกเช่นกัน กระจุกตัวอยู่บริเวณฝั่งทิศใต้ของเขตคูเมืองเก่าโคราช มีพื้นที่ทหารและแนวเส้นทางรถไฟเป็นตัวกั้นแยกชุมชนนี้ออกจากพื้นที่อื่นๆ ของเมือง ในปัจจุบันบริเวณริมทางรถไฟฝั่งทิศใต้ของคูเมืองเก่าโคราชถูกพัฒนาเป็นย่านร้านค้า แต่ด้วยลักษณะของผังเมืองทำให้ย่านนี้ยังคงเป็นย่านชุมชนเก่าดั้งเดิมอยู่ เนื่องจากโครงข่ายของถนนไม่เชื่อมโยงกับเมืองได้ดีเท่าไหร่นัก

คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้
ดังที่กล่าวไปว่าย่านในเมืองโคราช 1 ถูกแบ่งด้วยชุมชนออกเป็นสามย่านย่อยจากพื้นที่ทหาร ทางรถไฟ และถนนสายหลัก อย่างไรก็ดีแม้ว่าทั้งสามย่านนี้ถูกแบ่งออกจากกัน แต่ก็มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ ความเป็นย่านชุมชนอยู่อาศัยดั้งเดิมของเมืองโคราช แต่เดิมเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมา ย่านทั้งสามนี้ถือว่าเป็นชานเมืองมากๆ และถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยจนเต็มพื้นที่ ปัจจุบันมีลักษณะค่อนข้างเป็นเมืองและมีความหนาแน่นพอสมควร ดังนั้นคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนอยู่อาศัยดั้งเดิมสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

บริเวณย่านชุมชนถนนสืบศิริและย่านชุมชนหนองไผ่ล้อมบางพื้นที่ได้พัฒนาเปลี่ยนเป็นย่านพาณิชย์และหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและลักษณะของกลุ่มคนที่อยู่อาศัย เช่น บริเวณถนนร่วมเริงไชยของย่านชุมชนหนองไผ่ล้อม ที่สามารถเชื่อมโยงไปย่านชุมชนถนนสืบศิริ ซึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นย่านร้านอาหารช่วงค่ำคืนแล้ว คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้จะทำการค้าเป็นหลัก ในช่วงกลางวันจึงค่อนข้างเงียบสงบ

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้
บริบทดั้งเดิมของย่านนี้คือความเหมาะสมของการพักอาศัยที่ใกล้ชิดและเดินทางเข้าเมืองได้สะดวก ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ดี โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองตลอดเวลา เพราะมีทั้งร้านอาหาร ตลาด สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังได้คือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับความเป็นย่านชุมชนพักอาศัย อย่างไรก็ตามบริเวณที่มีชุมชนกระจุกตัวอยู่ในอย่างหนาแน่น ตลอดจนมีการใช้รถส่วนบุคคลเดินทางจำนวนมาก และมีถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของเมืองได้อย่างถนนร่วมเริงไชย สิ่งที่ตามมาคือปัญหาการจราจรที่หนาแน่น อย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคตอาจจะเพิ่มมากขึ้น

การใช้ชีวิตของคนย่านนี้
วิถีชีวิตของคนย่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการพักอาศัย แม้ว่าจะมีด้านพาณิชย์อยู่บ้าง แต่จะเป็นการค้าในระดับชุมชน รองรับการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าการค้าส่ง อาจมีบางย่านที่พัฒนาเป็นกลุ่มร้านอาหารยามค่ำคืนอย่างถนนริมบุ่ง ถนนร่วมเริงไชย และถนนสืบศิริ (เส้นสามแยกปักธงชัย) ทั้งสามเส้นนี้ถือเป็นถนนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน สามารถเข้าถึงได้ระหว่างพื้นที่ของเมืองโคราช จึงถือเป็นทำเลศักยภาพที่ถูกพัฒนาเป็นย่านนันทนาการและร้านอาหาร และสามารถรองรับกิจกรรมในระดับเมืองโคราช กล่าวโดยสรุปสำหรับย่านในเมืองโคราช 1 การใช้ชีวิตของคนย่านนี้เป็นแบบผสม 2 ลักษณะ คือ ย่านพักอาศัยดั้งเดิมผสมกับกลุ่มพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรใหม่ และย่านบริการร้านอาหารยามค่ำคืน

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้
ย่านนี้เป็นแหล่งรวมพื้นที่นันทนาการ หรือสวนสาธารณะระดับเมืองและชุมชนที่มีบ่อน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ระดับเมืองคือบุ่งตะหลั่ว และระดับชุมชนคือบึงหนองหัวช้าง ที่มีเจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพของชาวเมืองโคราชตั้งอยู่ แหล่งนันทนาการดังกล่าวนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเป็นย่านพักอาศัย ในช่วงปกติเป็นแหล่งนันทนาการ ขณะที่ในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะวันลอยกระทง พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมที่มีชื่อเสียงในระดับเมือง ช่วยสร้างสีสันให้กับการใช้ชีวิตในย่านนี้

ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้: แนวถนนเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของเมือง
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมอาจเป็นลักษณะของบ้านเช่า ส่วนบริเวณถนนริมบุ่ง ถนนร่วมเริงไชย และถนนสืบศิริฝั่งสามแยกปักธงชัย มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เมืองโคราช ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยย่านนี้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างๆ และกลุ่มอาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยและการค้า


สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้
ความเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองโคราชทำให้มีบรรยากาศของวิถีชีวิตดั้งเดิมคงอยู่ มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่เพียบพร้อม ทั้งกลุ่มร้านค้าย่อย และร้านอาหารขนาดต่างๆ ล้วนแล้วแต่สร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีแหล่งตลาดสดในสไตล์ชุมชนหลายแหล่ง เช่น ตลาดค่ายทหาร และตลาดบริเวณสามแยกปักธงชัย รวมถึงการมีพื้นที่สวนสาธารณะเป็นแหล่งนันทนาการขนาดใหญ่ของเมืองอยู่บริเวณย่านนี้

โครงการพัฒนาในอนาคต

  • คลัง สเตชั่น (โครงการที่ 4) – อ้างอิง:   Koratstartup
  • บิ๊กซีสามแยกปักธงชัย เปิดบริการปลายปี 2560

 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดนครราชสีมา

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดนครราชสีมา