Neighborhood Guide: ย่านจอหอ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ในอดีตย่านจอหอถือเป็นพื้นที่ชานเมืองค่อนข้างไกลต่อการเดินทาง ชาวโคราชจึงไม่นิยมอยู่อาศัยในย่านนี้เท่าไรนัก แต่ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่นำร่องด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก ส่งผลให้ปัจจุบันย่านจอหอกลายเป็นย่านที่มีบริการพื้นฐานและสาธารณูปการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นพื้นที่ศักยภาพที่ดีที่สุดพื้นที่หนึ่งในการรองรับการขยายตัวของเมืองโคราชสู่ความเป็นมหานคร

Tags: #เซ็นทรัลโคราช #โลตัสบ้านเกาะ #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #ขนมจีนกระโดก #เมกาโฮม #โกลบอลเฮาส์ #คลีนิคหมอจำรัส #สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา #สถานีขนส่งแห่งที่สอง

ภาพรวมของย่าน: ย่านพัฒนาใหม่ของเมือง
เดิมเมื่อ 30 ปีก่อน (พ.ศ. 2529) ย่านจอหอเป็นชานเมืองโคราชที่มีการพัฒนาค่อนข้างน้อย อาจจะมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนหนึ่งตั้งอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านชานเมือง จนกระทั่งได้มีการตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ของเมืองโคราช และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่บิ๊กซี ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่นี้จึงเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพบริเวณแยกโรงแรมเพกาซัส เมื่อปี พ.ศ. 2527 จนถึงปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นบนถนนมิตรภาพไปทางตำบลจอหอ จนถึงปัจจุบันช่วงปีพ.ศ. 2559-2560 มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เทอร์มินอล 21 และเซ็นทรัลฯ มาเปิดให้บริการบนถนนมิตรภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาการเชิงพื้นที่ตลอดช่วง 30 ปี ส่งให้ย่านจอหอเปลี่ยนแปลงบทบาทต่อเมืองโคราชไปอย่างสิ้นเชิง องค์ประกอบที่กล่าวมาประกอบกับศักยภาพของโครงข่ายถนนของย่านนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้: ชุมชนดั้งเดิม ย่านนักศึกษา และหมู่บ้านจัดสรร
ลักษณะของคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งของสาธารณูปการของเมือง อาทิ ย่านถนนช้างเผือกที่เชื่อมโยงจากบริเวณประตูน้ำคูเมืองเก่าโคราช เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาราช ทำให้มีกลุ่มอาคารพาณิชย์และร้านค้ากระจุกตัวอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาล ราวสิบปีต่อมาย่านถนนช้างเผือกทั้งสองฝั่งไปจนถึงสี่แยกเพกาซัสมีการก่อสร้างอาคารร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงขึ้นมาเป็นจำนวนมาก คนที่อยู่ในย่านนี้ส่วนใหญ่จึงจึงประกอบกิจการค้าขายและบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในยามค่ำคืน

อีกย่านที่เชื่อมต่อระหว่างโซนจอหอและโซนในเมือง ได้แก่ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บนถนนสุรนารายณ์ นอกจากจะเป็นพื้นที่ร้านค้าและบริการ ตามตรอกซอกซอยยังเป็นพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มนักศึกษา ขณะที่อีกย่านเป็นกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรที่กระจายตัวอยู่ทั่วย่านจอหอ ทั้งบริเวณถนนสุรนารายณ์ ชุมชนประโดก-โคกไผ่ และถนนสุรนารีสอง

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้: การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองโคราช

แม้เมืองโคราชจะเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้ามาปักธงของกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งสถานีขนส่งแห่งที่สอง และถนนสายหลักของเมือง (มิตรภาพ) แต่ย่านจอหอก็ยังเหลือพื้นที่ว่างที่มีโอกาสพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากระยะทางของย่านจอหออยู่ใกล้กับศูนย์กลางเมืองในปัจจุบันและย่านเมืองเก่าโคราช (อ่านบทความย่านเมืองเก่าโคราช) รวมทั้งถนนมิตรภาพก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะภายในเมืองโคราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐส่วนกลางอีกด้วย ปัจจัยที่เหมาะสมเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้ย่านจอหอพัฒนาเป็นศูนย์กลางใหม่ของเมือง รองรับต่อการเติบโตและขยายตัวในอนาคต

การใช้ชีวิตของคนย่านนี้: ชุมชน ร้านพาณิชย์ สำนักงาน และสถานศึกษา
การเป็นแหล่งสำนักงาน สถาบันการศึกษา ร้านค้าและบริการจำนวนมาก ทำให้การใช้ชีวิตของคนย่านนี้เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาในการดำเนินชีวิต เช่น ช่วงเวลาเร่งด่วนก่อน-หลังเลิกงาน ถนนสายหลักจะมีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีกลุ่มร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่หมู่บ้านจัดสรรก็กระจายแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้: ย่านชุมชนขนมจีนประโดก-โคกไผ่
ย่านชุมชนประโดก-โคกไผ่เป็นย่านชุมชนขนมจีนและร้านขายขนมจีนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อาทิ ร้านแม่พลอย ร้านครูยอด และร้านมะละกอ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลขนมจีนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี


(ภาพจาก: thetrippacker.com)

ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้: ย่านหมู่บ้านจัดสรร 3 พื้นที่ ถนนสุรนารีสอง บ้านจอหอ-สระครก และถนนสุรนารายณ์
ที่อยู่อาศัยของย่านจอหอแบ่งเป็น 3 พื้นที่ตามถนนสายหลักและสายย่อยที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ของเมืองโคราช ได้แก่

  • ถนนสุรนารีสอง มีหมู่บ้านจัดสรรลักษณะของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและสองชั้นจำนวนมาก
  • บ้านจอหอ-สระครก มีกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะเดียวกันจำนวนมาก แต่มีมายาวนานกว่า ดังนั้นจึงมีร้านค้าและบริการ ตลอดจนมีความเป็นชุมชนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก
  • ถนนสุรนารายณ์ เป็นทำเลทองของเมืองโคราชไปแล้ว ปัจจุบันโครงการที่อยู่อาศัยเริ่มมีแนวโน้มเป็นคอนโดมิเนียม และทาวน์โฮมขนาดเล็กที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ภายในเมืองโคราช


 

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้: สิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตครบถ้วน การเดินทางที่คล่องตัว และใกล้แหล่งศูนย์กลางเมือง
ย่านจอหอมีศักยภาพเชิงพื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ทั้งใกล้แหล่งงาน เดินทางสะดวก และไม่หนาแน่นจนเกินไป ตลอดจนมีร้านค้าบริการระดับชุมชนใกล้ที่พักอาศัย เช่น ตลาดสด ตลาดของกิน ร้านค้าย่อย ไปจนถึงห้างโลตัส แม็คโคร เซ็นทรัล และที่ตั้งของบริการด้านสุขภาพอย่างสถานีอนามัยชุมชน โรงพยาบาลมหาราช และคลินิกหมอจำรัส แพทย์เฉพาะทางด้านการตั้งครรภ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งทำเลของย่านก็ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมืองโคราชจนเกินไป สามารถเดินทางเข้าถึงตัวเมืองได้ภายใน 10-20 นาที สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณหลงรักย่านจอหออย่างง่ายดาย

โครงการพัฒนาในอนาคต

  • เซ็นทรัลโคราชเสร็จเดือนกันยายน 2560
  • โรงแรม High rise ข้างเซ็นทรัล
  • โครงข่ายขนส่งสาธารณะภายในเมืองโคราช
  • และโซล่ามาร์เกต ตลาดรักษ์โลก ริมถนนสุรนารายณ์ พื้นที่กว่า 10 ไร่

 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดนครราชสีมา

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดนครราชสีมา