Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายที่ดิน สระบุรี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ที่จัดเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,580 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่อันดับที่ 56 ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาแบบป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ สลับที่ราบสูง และเนินเขา มีที่ราบลุ่มทางตอนใต้และตะวันตก มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีลำคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองวิหารแดง คลองเริงราง คลองเพรียว เป็นต้น จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 645,911 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และดรงางนอุตสาหกรรมจำนวนมาก เช่น นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (อ.หนองแค), นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.แก่งคอย) และเขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย เป็นต้น

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม, เหมืองแร่ และการค้าขาย  รวมถึงอาชีพในกลุ่มเกษตรกรรมด้วย

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดสระบุรี มีระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร หากใช้รถยนต์ส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกวงแหวนต่างระดับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดสระบุรี นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางได้โดยโดยรถประจำทาง และรถไฟได้

สภาพเศรษฐกิจของสระบุรี รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรม, เหมืองแร่และการย่อยหิน, การค้าส่งและการค้าปลีก และผลิตด้านการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา รวมถึงยังมีรายได้จากภาคเกษตรกรรม เช่น ทํานาปี ทำนาปรัง ทําไร่ ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเขียว ทานตะวัน ทำปศุสัตว์ เลี้ยงหมู วัว เป็ด และไก่  เป็นต้น

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ บ้านพฤกษา หินกอง-สระบุรี  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 3,007,133 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,609,750 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,200,000 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

สระบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งด้านศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า, อ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน, อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น และวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ