Baania
Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ราคา
เกี่ยวข้องกับคำค้นหามากที่สุด
ads
ads
ads
ads

ขายคอนโดมือสอง กำแพงเพชร

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

จังหวัดกำแพงเพชร เมืองสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญมาตั้งแต่ยุคอดีต สืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายอีกด้วย เพราะมีแหล่งโบราณสถานสำคัญๆ หลายแห่งด้วยกัน โดยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบน พื้นที่ทั้งจังหวัดรวมแล้วประมาณ 8,607 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรที่สำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีประชากร จำนวน 798,537 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากหรือประมาณร้อยละ 99 โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ รองลงมาก็คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ

สำหรับการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับกสิกรรม ทั้งทำนา ทำไร่ และทำสวน รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ทั้งพนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว และค้าขาย ผู้คนส่วนใหญ่มีความเป็นมิตร และเป็นกันเอง ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดกำแพงเพชรจะมีระยะทางประมาณ 358 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง หากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 32 โดยจะต้องเดินทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 1 เดินทางถึงจังหวัดกำแพงเพชรในที่สุด แต่ถ้าหากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก็สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของบริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการทุกวัน แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องประเมินและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อน

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่จะพึ่งภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพืชเศรษฐกิจสำคัญก็คือ กล้วยไข่พันธุ์พื้นเมือง ข้าว อ้อยโรงงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหมืองหิน และการเกษตร

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในกำแพงเพชร พบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ขายที่ดิน และโครงการยอดนิยมคือ เดอะ นีโอ บาย วีรดา  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ - บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 1,690,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ - บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ในด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, อุทยานแห่งชาติคลองลาน, โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์, วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร และสระมรกต กำแพงเพชร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ